گزینه ها
Reza.irdev

Autorun.inf Maker

Visual Basic 6
توسط Reza.irdev در 5 سال پیش
072035 سال پیش
سلام این برنامه برای ساخت فایل autorun.inf هست که خیلی وقت پیش نوشتم دوستان پشنهاد دادند که اینجا بذارم. از این برنامه هم میشه استفاده ی خوب کرد و هم استفاده بد.


[ATTACH=CONFIG]39[/ATTACH]
+برنامه همراه سورس پیوست شد
پسورد فایل:
کد
softafzar.net
پاسخ
بفرما :mellowsmiley:

کد php
'|---------[Autorun.inf Maker!]--------------|
'
|---------[SoftAfzar.Net]-------------------|
'|---------[Programming.rzb.ir]--------------|
Option Explicit
Dim drv As String

Private Sub ch_custom_Click()
If ch_custom.Value = 0 Then Frame.Enabled = False Else Frame.Enabled = True
'
enable contols for customization
Label1
.Enabled Frame.Enabled
Label2
.Enabled Frame.Enabled
Label3
.Enabled Frame.Enabled
Label4
.Enabled Frame.Enabled
Label6
.Enabled Frame.Enabled
Label7
.Enabled Frame.Enabled
Label8
.Enabled Frame.Enabled
Label9
.Enabled Frame.Enabled
Text2
.Enabled Frame.Enabled
Text3
.Enabled Frame.Enabled
Text4
.Enabled Frame.Enabled
Text5
.Enabled Frame.Enabled
Text6
.Enabled Frame.Enabled
Text7
.Enabled Frame.Enabled
Text8
.Enabled Frame.Enabled
Text9
.Enabled Frame.Enabled
Check2
.Enabled Frame.Enabled
End Sub


Private Sub ch_sys_Click()
If 
ch_sys.Value 1 Then ch_hide.Enabled False Else ch_hide.Enabled True
End Sub
Private Sub cmd_create_Click()
Dim deb As Boolean

On Error 
GoTo deb:

Dim fs As Object
Dim A 
As Object
Dim done 
As String
Dim alert 
As String

drv 
Left(Exist_Drive.Drive2) + "\"

Set fs = CreateObject("
scripting.filesystemobject")
Set A = fs.createtextfile(drv + "
autorun.inf", True)
    
If ch_custom.Value = 0 Then
    A.writeline ("
[Autorun]")
    A.writeline ("
shell\\Install\\command=" & App.EXEName + ".exe")
    A.writeline ("
shell\\open\\command=" & App.EXEName + ".exe")
    A.writeline ("
shell\\explore\\command=" & App.EXEName + ".exe")
    A.writeline ("
Shell\\open\\command=" & App.EXEName + ".exe")
    A.writeline ("
useautoplay=1")
    A.writeline ("
shellexecute=" & App.EXEName + ".exe")
    A.writeline ("
open=" & App.EXEName + ".exe")
    A.writeline ("
action=Open folder*to view files")
    A.writeline ("
icon=shell32.dll,4")
    A.Close
        
    If ch_sys.Value = 1 Then Shell "
attrib +++r" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide Else Shell "attrib ---r" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide
    If ch_hide.Value = 1 Then Shell "
attrib +h" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide Else Shell "attrib -h" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide


Else
    A.writeline ("
[Autorun]")
    A.writeline ("
shell\\Install\\command=" & Text2.Text)
    A.writeline ("
shell\\open\\command=" & Text3.Text)
    A.writeline ("
shell\\explore\\command=" & Text4.Text)
    A.writeline ("
Shell\\open\\command=" & Text5.Text)
    A.writeline ("
useautoplay=" & Check2.Value)
    A.writeline ("
shellexecute=" & Text6.Text)
    A.writeline ("
open=" & Text7.Text)
    A.writeline ("
action=" & Text8.Text)
    A.writeline ("
icon=" & Text9.Text)
End If

If ch_sys.Value = 1 Then Shell "
attrib +++r" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide Else Shell "attrib ---r" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide
If ch_hide.Value = 1 Then Shell "
attrib +h" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide Else Shell "attrib -h" + " " + drv + "Autorun.inf", vbHide
If deb = False Then done = MsgBox("
Autorun.inf Created Successfully on dive" + Left(Exist_Drive, 1), vbInformation + vbOKOnly, "Work Done!")

Exit Sub
deb:
alert = MsgBox(Err.Description + "
!" + Chr(13) + "Please Try again.", vbExclamation + vbOKOnly, "Error:" + Str(Err.Number))
Beep
End Sub

Private Sub Form_Load()
If App.CompanyName <> "
SoftAfzar.Net" Then End
End Sub 
پاسخ