• کلاس کار با دیتابیس با PDO
  #1
  Note 
  کد php:
  <?php
  class content
  {
      private 
  $host      DB_HOST;
      private 
  $user      DB_USER;
      private 
  $pass      DB_PASS;
      private 
  $dbname    DB_NAME;
       
      private 
  $stmt;
      private 
  $dbh;
      private 
  $error;
    
      public function 
  __construct(){
          
  // Set DSN
          
  $dsn 'mysql:host=' $this->host ';dbname=' $this->dbname;
          
  // Set options
          
  $options = array(
                  
  PDO::ATTR_PERSISTENT => true,
                  
  PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                  
  PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"
          
  );
          
  // Create a new PDO instanace
          
  try{
              
  $this->dbh = new PDO($dsn$this->user$this->pass$options);
               
  /*** close the database connection ***/
          //$this->dbh = null;
   
          
  }
          
  // Catch any errors
          
  catch(PDOException $e){
              
  $this->error $e->getMessage();
          }
      }
       
       
       
       
       
       
  // query
      
  public function query($query){
      
  $this->stmt $this->dbh->prepare($query);
      }  
       
       
      public function 
  bind($param$value$type null){
          if (
  is_null($type)) {
              switch (
  true) {
                  case 
  is_int($value):
                      
  $type PDO::PARAM_INT;
                      break;
                  case 
  is_bool($value):
                      
  $type PDO::PARAM_BOOL;
                      break;
                  case 
  is_null($value):
                      
  $type PDO::PARAM_NULL;
                      break;
                  default:
                      
  $type PDO::PARAM_STR;
              }
          }
          
  $this->stmt->bindValue($param$value$type);
      }
   
   
   
              public function 
  execute(){
                  return 
  $this->stmt->execute();
              }
               
               
               
               
              public function 
  resultset(){
                  
  $this->execute();
                  return 
  $this->stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
              }
               
               
               
               
               
              public function 
  single(){
                  
  $this->execute();
                  return 
  $this->stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
              }
               
               
               
               
              public function 
  rowCount(){
                  return 
  $this->stmt->rowCount();
              }
               
               
               
              public function 
  lastInsertId(){
                  return 
  $this->dbh->lastInsertId();
              }
               
               
               
               
              public function 
  beginTransaction(){
                      return 
  $this->dbh->beginTransaction();
              }
                   
   
   
                  public function 
  endTransaction(){
                      return 
  $this->dbh->commit();
                  }
                   
                   
                   
                  public function 
  cancelTransaction(){
                      return 
  $this->dbh->rollBack();
                  }
                   
                   
                  public function 
  debugDumpParams(){
                      return 
  $this->stmt->debugDumpParams();
                  }
                   
                   
       
  }
  ?>

  مثال نحوه ی فراخوانی در حلقه

  کد php:
  function slider()
  {
      
  $class=new content;
      
  $qr=$class->query('select * from `tbl_slider` order by `id` desc ');
      
  $row=$class->resultset();
      foreach(
  $row as $key => $value)
      {
          echo
  '
                  <div class="slide">
                      <img src="'
  .inc.'imgsize.php?w=370&h=280&img='.upload.'  '.$row[$key]['pic'].'"  alt="'.$row[$key]['title'].'"/>
                  </div>
          '
  ;
      }


  مثال بدون حلقه

  کد php:
  function slider()
  {
      
  $class=new content;
      
  $qr=$class->query('select * from `tbl_slider`  ');
      
  $row=$class->single();
          echo
  '
                  <div class="slide">
                      <img src="'
  .inc.'imgsize.php?w=370&h=280&img='.upload.'  '.$row['pic'].'"  alt="'.$row['title'].'"/>
                  </div>
          '
  ;


  با استفاده از شرط
  کد php:
  function showproduct()
  {
      
  $class=new content;
      
  $qr=$class->query('select * from `tbl_activity` where  `id`=:id  ');
      
  $class->bind(':id',$_GET['id']);
      
  $row=$class->single();
          echo
  '
                          <h2 class="titleah">'
  .$row['title'].'</h2>
                                          '
  ;


  مثال update
  کد php:
  $class=new content;
          
  $class->query("UPDATE  `tbl_admin` SET
          `fullname` = :fullname,
          `user` = :user,
          `pass` = :pass,
          `superadmin` = :superadmin,
          `pic` = :dir,
           where `aid`=:edit "
  );
           
  $class->bind(':fullname',$fullname);
           
  $class->bind(':user',$user);
           
  $class->bind(':pass',$pass);
           
  $class->bind(':superadmin',$superadmin);
           
  $class->bind(':dir',$dir);
           
  $class->bind(':edit',$edit);
           
  $class->execute(); 

  مثال insert
  کد php:
  $class=new content;
         
  $class->query("INSERT INTO  `tbl_admin`
         (`aid`  ,`user`,`pass`,`fullname`,`superadmin`  ,`pic`)
  VALUES (NULL , ?,?,?,?,?)"
  );
          
  $class->bind(1,!is_null($user) ? $user :'');
          
  $class->bind(2,!is_null($pass) ? $pass :'');
          
  $class->bind(3,!is_null($fullname) ? $fullname :'');
          
  $class->bind(4,!is_null($superadmin) ? $superadmin :'');
          
  $class->bind(5,!is_null($dir) ? $dir :'');
          
  $class->execute(); 


  مثال delete
  کد php:
  $class=new content;
      
  $class->query("delete from `tbl_admin` where `aid`=:aid");
      
  $class->bind(':aid',$aid);
      
  $class->execute(); 

  البته شاید این کلاس خیلی درست و کامل نباشه!

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
    سوال نمایش دادن اطلاعات موجود در دیتابیس Sajjad95 1 1,337 19-08-2015 ساعت 01:43
  آخرین ارسال: Sajjad95
  Note عملیات روی اطلاعات واکشی شده از دیتابیس mahbobe.prog 1 603 07-11-2014 ساعت 13:21
  آخرین ارسال: Daniel
  Note ذخیره و بازیابی اطلاعات در دیتابیس MySQL REza mAX 0 749 03-08-2014 ساعت 10:43
  آخرین ارسال: REza mAX
  Note php: اتصال اتوماتیک به دیتابیس hasti 8 1,578 07-07-2014 ساعت 12:45
  آخرین ارسال: hasti
  Note کد اتصال به دیتابیس در php pHp king 0 856 18-05-2014 ساعت 10:11
  آخرین ارسال: pHp king
  Note مرتب کردن نتیجه کوئری دیتابیس PHP.sec 0 460 07-04-2014 ساعت 15:05
  آخرین ارسال: PHP.sec
  Note جست و جو در دیتابیس در php PHP.sec 0 530 15-03-2014 ساعت 17:18
  آخرین ارسال: PHP.sec
  Note تغییر Collation تمام Table های یک دیتابیس SOFTAFZAR 0 617 07-02-2013 ساعت 20:01
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note مشکل با کاراکترهای فارسی هنگام خواندن اطلاعات از دیتابیس FARZAD 2 1,262 02-02-2013 ساعت 15:12
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note ایجاد دیتابیس در صورت عدم وجود در PHP BaNNer LorD 1 988 23-01-2013 ساعت 20:24
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان