توسعه نرم افزار

Python

Moderators

Daniel Stack OverFlow
14 65
سلام یه ارایه جیسون رو چجوری باید تو پایتون تبدیل کنم؟ [ "Ford", "BMW", "Fiat" ]
1
19.5k
0
reza-irdev
عرض سلام به برنامه نویسان خوب ایران بنده تازه استارت شروع یادگیری برنامه نویسی رو با زبان پایتون زدم و هم اکنون در حال گذارندن دوره در مجتمع فنی هستم. خوشحال میشم راهنمایی و توصیه های شمارو حین این مسیر بشنوم و از انها استفاده کنم دوست دارم خیلی سریع جذل ...
1
27.2k
2
digisys
muhamad
سلام من این اسکریپت رو برای بدست اوردن دترمینان یک ماتریکس نوشتم ولی جواب نمیده مشکلش چیه؟ n = int(input('inter the marix grad : '))[left] matrix = [] a = 1 while a
0
17.3k
0
نوع داده ای map چیست؟ چه استفاده ای از آن میشود؟ ...
1
25.3k
0
سلام فرض کنید یک فایل داریم که در هر خط یک دیکشنری وجود داره که البته خود این دیکشنری ها تو در تو هستن.یعنی داخل هر دیکشنری چند دیکشنری دیگه وجود داره حالا من میخوام این دیکشنری ها بر اساس کلیدی که من میخوام سورت بشن و به کاربر نمایش داده بشن هر ...
1
176.7k
5
Reza
#!/usr/bin/python ####################################### ### Tiny IP Generator in Obf Python ### ### Written to Minimize Space Usage ### ####################################### exec("import re");exec((lambda p,y:(lambda o,b,f:re.sub(o,b,f))(r"([0-9a-f]+)",lambda m:p(m,y),"2b 8, 4, 12\n2a 11():\n\ta = 4.7(6) + 1\n\tb = 4.7(6) + 1\n\tc ...
0
48.1k
1
Amirio
# This is an example of file uploading using scrapy to a server that uses uberuploader. # The spider logins to the page to make the upload, some webpages dont need to be logged in order to upload. # IMPORTANT : You should increment DOWNLOAD_TIMEOUT in settings.py, but by the time this ...
0
51k
0
print today.strftime('We are the %d, %b %Y') 'We are the 22, Nov 2008'
0
41.2k
0
import os import sys import csv def opencsv(filename): tfile = open(filename, "r") line = tfile.readline() tfile.close() if line[0] == '"': quote_char ...
0
119.2k
0
Class for checking the strength of a password. Copyright (C) 2011 Henry Longmore. This version of this file may be copied for personal, educational, or commercial purposes. Use at your own risk. """ import os from os import path import math # Nota Bene: the configuration module is non-standard. You will # need to format and read ...
0
45.7k
0
import random def main(): while True: stop = input("Generate password? y/n: ") if stop and stop[0].lower() == "n": break length = int ...
0
41.1k
0
# This is an example of file uploading using scrapy to a server that uses uberuploader. # The spider logins to the page to make the upload, some webpages dont need to be logged in order to upload. # IMPORTANT : You should increment ...
0
46.1k
0
سلام برای شروع اول باید کلاس random رو import کنید: import random random.seed() تولید یک عدد تصادفی بین 0.0 و 1.0 : import random random.seed() print(random.random()) تولید عدد تصادفی بین دو عدد (دارای رنج): import random random.seed() print(random.randint(1,10)) //5 print(random.uniform(3.2, 6.7)) //3.4089421725853639 توجه کنید دو علامت // به معنای یک نتیجه هستند و جزء کدهای ما نیستند انتخاب رشته ای تصادفی: print(random.choice("a string")) //t print(random.choice(["some", "random", "strings"])) //random print(random.choice(["a string", ...
0
380.6k
0
سلام با این اسکریپت پایتون میتونید عکس ها رو بصورت گروهی تغییر اندازه بدید import os, getopt, sys, Image # Parse the command line arguments opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "d:w:h:") directory = "" width = -1 height = -1 # Read the command line arguments for opt, arg in opts: if opt == '-d': ...
0
47.3k
0
#!/usr/bin/python import os, sys, urllib if sys.platform == 'linux' or sys.platform == 'linux2': clearing = ' clear' else: clearing = 'cls' os.system(clearing) print("################################################") print("# XSS scanner by .:F4cebook:. #") print("# Version 1.0 #") print("# Greetz to crackhackforum.com #") print("# http://crackhackforum.com #") print("# Ex: http://www.somesite.com/index.php?id=1 #") print("################################################") adress = raw_input("Website url: ") xss = """alert('XSS')""" x = "XSS" foundxss = adress + xss urllib.urlretrieve(foundxss,"axt") print "searching..." a = open("a.txt", "r").read() if x ...
0
25.1k
0
لطفا ابتدا لاگین کنید