از اسم تاپیک معلومه

ولی  regestri رو مادر سیستم هم میگن چون انقدر مهم

1.ويندوز از اين مکان فايل هاي مورد نظر رو بارگذاري مي کند.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\RunServicesOnce


2.اين کليد رجيستري تشخيص مي دهد کدام برنامه ( نه سرويس ) بايد در هنگام ريبوت شدن و يا ريبوت بعدي اجرا شود.
> HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\RunServices
3.در هنگام راه اندازي سيستم برنامه ها اجرا مي شوند.
> HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\Run
4.اين کليد رجيستري مکاني را به برنامه ها و اسکريپت ها مي دهد که در هنگام بار گذاري سيستم اجرا شوند.
> HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\RunOnceEx
5.اين کليد داراي نام تمام برنامه هايي مي باشد که توسط تمام کاربران اجرا شده اند.
> HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT \\CurrentVersion\\Winlogon\\Userinit
6.اين کليد رجيستري بعد از بالا آمدن GUI ويندوز برنامه ها را فعال مي سازد.
> HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\ShellServiceObjectDelayLoad
7.اين کليد اسکريپت هاي مختلف را تشخيص مي دهد که وقتي ويندوز راه اندازي مي شود اجرا خواهند شد.
> HKLM\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft \\Windows\\System\\Scripts
8.با اين کليد رجيستري هنگامي که محيط گرافيکي کاربران فعال است برنامه ها تخشيص مي دهند مي توانند اجرا شوند. Explorer.exe
> HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\Policies\\Explorer\\Run
9.اين کليد رجيستري مشخص مي سازد کدام سرويس ها در دفعات بعد ورود کاربر بايد اجرا شوند و کدام يک نبايد اجرا شوند.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\RunServicesOnce
10.اين سرويس ها در هر زماني که يک کاربر وارد سيستم شود شروع به کار مي کند.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\RunServices
11.اين برنامه ها هنگامي که يک کاربر وارد سيستم مي شود راه اندازي مي شوند.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\RunOnce
12.اين برنامه ها در هر زماني که کاربر وارد سيستم شود اجرا خواهند شد.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\Run
13.اين برنامه بدون اجرا شدن يک سيستم پروسس ديگر اجرا خواهند شد.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\RunOnceEx
14.اين برنامه ها در هر زماني که کاربران وارد سيستم شوند اجرا خواهند شد.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\Policies\\Explorer\\Run
15.اين برنامه ها هر زماني که کاربران وارد سيستم شوند اجرا خواهند شد.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT \\CurrentVersion\\Windows\\Run
16.اين برنامه ها هر زماني که کاربران وارد سيستم شوند اجرا خواهند شد.
> HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT \\CurrentVersion\\Windows\\Load