با این کلاس شما میتونید از تمام کرسر های ماوس در برنامه استفاده کنید:

[CSHARP]
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

class MouseCursors: Form
{
Cursor[] acursor =
{
Cursors.AppStarting, Cursors.Arrow, Cursors.Cross,
Cursors.Default, Cursors.Hand, Cursors.Help,
Cursors.HSplit, Cursors.IBeam, Cursors.No,
Cursors.NoMove2D, Cursors.NoMoveHoriz, Cursors.NoMoveVert,
Cursors.PanEast, Cursors.PanNE, Cursors.PanNorth,
Cursors.PanNW, Cursors.PanSE, Cursors.PanSouth,
Cursors.PanSW, Cursors.PanWest, Cursors.SizeAll,
Cursors.SizeNESW, Cursors.SizeNS, Cursors.SizeNWSE,
Cursors.SizeWE, Cursors.UpArrow, Cursors.VSplit,
Cursors.WaitCursor
};
string[] astrCursor =
{
"AppStarting", "Arrow", "Cross",
"Default", "Hand", "Help",
"HSplit", "IBeam", "No",
"NoMove2D", "NoMoveHoriz", "NoMoveVert",
"PanEast", "PanNE", "PanNorth",
"PanNW", "PanSE", "PanSouth",
"PanSW", "PanWest", "SizeAll",
"SizeNESW", "SizeNS", "SizeNWSE",
"SizeWE", "UpArrow", "VSplit",
"WaitCursor"
};

 public static void Main()
 {
   Application.Run(new MouseCursors());
 }
 public MouseCursors()
 {
   Text = "Mouse Cursors";
   ResizeRedraw = true;
 }
 protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs mea)
 {
   int x = Math.Max(0, Math.Min(3, mea.X / (ClientSize.Width / 4)));
   int y = Math.Max(0, Math.Min(6, mea.Y / (ClientSize.Height / 7)));

   Cursor.Current = acursor[4 * y + x];
 }
 protected override void OnPaint(PaintEventArgs pea)
 {
   Graphics   grfx  = pea.Graphics;
   Brush    brush = new SolidBrush(ForeColor);
   Pen     pen  = new Pen(ForeColor);
   StringFormat strfmt = new StringFormat();

   strfmt.LineAlignment = strfmt.Alignment = StringAlignment.Center;

   for (int y = 0; y < 7; y++){
     for (int x = 0; x < 4; x++)
     {
        Rectangle rect = Rectangle.FromLTRB(
                     x   * ClientSize.Width / 4,
                     y   * ClientSize.Height / 7,
                    (x + 1) * ClientSize.Width / 4,
                    (y + 1) * ClientSize.Height / 7);
  
        grfx.DrawRectangle(pen, rect);
        grfx.DrawString(astrCursor[4 * y + x], 
                Font, brush, rect, strfmt);
     }
   }  
 }

}

[/CSHARP]