از کجا بفهمیم Checkbox فعال شده؟
با این کد میتونید بفهمید که Checkbox فعاله یا نه مقدار بازگشتی True یا False خواهد بود.

$('#chckbx').is(':checked')

مثال:

<!-- Softafzar.net | Developers home_ -->
<html>
<head>
<title>Softafzar.net jQuery::Check if Checkbox is Checked</title>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
function check(){
if($('#chckbx').is(':checked')){
alert('checked');
}
}
</script>
<input type="checkbox" id="chckbx" checked="false"/>
<button onclick="check()">Check if Checkbox is Checked</button>
</body>
</html>