برنامه Zoom utility برای زوم کردن در محیط ویندوز
ضمیمه شد.