دسته: عمومی

تنظیم منطقه زمانی:
لیست منطقه های زمانی را از اینجا بگیرید PHP: List of Supported Timezones - Manual
SetEnv TZ Australia/Melbourne

ریدایرکت کردن با SEO Friendly- HTACCESS
Redirect 301 http://www.softafzar.net/forums www.softafzar.net

نمایش دیالوگ دانلود برای فایل های خاص
بطور عادی وقتی شما یک فایل رو از سرور درخواست میکنید (مثلا pdf) فایل در مرورگر برای خوندن باز میشه برای اینکه دیالوگ دانلود رو بجاش نمایش بدید از این کد در htaccess استفاده کنید:

AddType application/octet-stream .pdf
AddType application/octet-stream .mov

حذف www از ادرس سایت

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.site.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://site.com/$1 [L,R=301]

شخصی سازی صفحات خطا

ErrorDocument 401 /error/401.php
ErrorDocument 403 /error/403.php
ErrorDocument 404 /error/404.php
ErrorDocument 500 /error/500.php

فشرده کردن فایلها
برای بالا بردن سرعت سایت میتونید داده ها رو فشرده کرده و به سایز کوچکتر تبدیل کنید

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

Cache کردن داده ها
کش کردن اطلاعات هم راه دیگری برای بالا بردن سرعت سایته

<FilesMatch ".(flv|gif|jpg|jpeg|png|ico|swf|js|css|pdf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000"
</FilesMatch>

جلوگیری از کش شدن فایلهای خاص

<FilesMatch ".(pl|php|cgi|spl|scgi|fcgi)$">
Header unset Cache-Control
</FilesMatch>

دسته: امنیت

جلوگیری از دزدیدن پهنای باند
زمانی که عکسی یا داده ای که در سرور شما قرارداره رو دیگران برمیدارن و در سایت خودشون میذارن باعث میده از از پنهای باند شما کم بشه با این ترفند بسیار جالب میتونید از دزدیده شدن پهنای باند جلوگیری کنید.

RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?softafzar.net/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]

جلوگیری از هک شدن باغیر فعال کردن اجرای دستورات مخرب در url

RewriteEngine On

# proc/self/environ? no way!
RewriteCond %{QUERY_STRING} proc/self/environ [OR]

# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]

# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]

# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*script.*(>|%3E) [NC,OR]

# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]

# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|\%[0-9A-Z]{0,2})

# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]

جلوگیری از دسترسی به فایل htaccess توسط دیگران
این کد از دیدن فایلهایی که مشخص میکنید جلوگیری میکنه

# secure htaccess file
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

# prevent viewing of a specific file
<Files secretfile.jpg>
 order allow,deny
 deny from all
</Files>

# multiple file types
<FilesMatch ".(htaccess|htpasswd|ini|phps|fla|psd|log|sh)$">
 Order Allow,Deny
 Deny from all
</FilesMatch>

تغییر نام فایل htaccess
AccessFileName htacc.ess

جلوگیری از نمایش دایرکتوری های خاص

# disable directory browsing
Options All -Indexes

# enable directory browsing
Options All +Indexes

تعویض فایل index پیشفرض
درحالت پیشفرض فایلی که بعد از فراخوانی سایت اجرا میشه فایل index هست ، با این کد میتونید اون رو تغییر بدید
DirectoryIndex home.html

جلوگیری از دسترسی سایت ها و ایپی های خاص

# block visitors referred from indicated domains
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} scumbag.com [NC,OR]
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} wormhole.com [NC,OR]
 RewriteRule .* - [F]
 
</ifModule>

بلاک کردن درخواست ها با استفاده از User-Agent

# block visitors referred from indicated domains
<IfModule mod_rewrite.c>
SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(craftbot|download|extract|stripper|sucker|ninja|clshttp|webspider|leacher|collector|grabber|webpictures) HTTP_SAFE_BADBOT
SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(libwww-perl|aesop_com_spiderman) HTTP_SAFE_BADBOT
Deny from env=HTTP_SAFE_BADBOT
</ifModule>

منبع