عکس چشمک زن!
این کدها رو در یک فایل با سوند html ذخیره و بعدش اجرا کنید و روی دکمه Blink کلیک کنید.
بجای عکسی کهگذاشتیم هر عکسی که دوست داشتید میتونید بذارد

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script type="text/javascript">
var blinkImg = function (imgname, s) {
  clearTimeout(blinkImg['blinking' + imgname]);
  var obj = document.images[imgname];
  if (arguments[1] === 'blink') {
    obj.style.visibility = !(blinkImg[s + imgname] = !blinkImg[s + imgname])? '' : 'hidden';
    blinkImg['blinking' + imgname] = setTimeout(function(){blinkImg(imgname, s);}, 200);
  }
  else {
    blinkImg['blink' + imgname] = false;
    obj.style.visibility = '';
  }
};
</script>
</head>
<body>
<img name="blinker1" src="http://www.softafzar.net/images/misc/sa-logo.png" onmouseover="blinkImg('blinker1', 'blink');" value="Blink"><br>
<input type="button" onclick="blinkImg('blinker1', 'blink');" value="Blink"> 
<input type="button" onclick="blinkImg('blinker1', 'stop');" value="Stop">
</body>
</html>