درود
این تابع کاربردی تمام تگ های بسته نشده HTML رو میبنده:

<?php
  function close_tags($text) {
  $patt_open = "%((?<!</)(?<=<)[\s]*[^/!>\s]+(?=>|[\s]+[^>]*[^/]>)(?!/>))%";
  $patt_close = "%((?<=</)([^>]+)(?=>))%";
  if (preg_match_all($patt_open,$text,$matches))
  {
  $m_open = $matches[1];
  if(!empty($m_open))
  {
  preg_match_all($patt_close,$text,$matches2);
  $m_close = $matches2[1];
  if (count($m_open) > count($m_close))
  {
  $m_open = array_reverse($m_open);
  foreach ($m_close as $tag) $c_tags[$tag]++;
  foreach ($m_open as $k => $tag) if ($c_tags[$tag]--<=0) $text.='</'.$tag.'>';
  }
  }
  }
  return $text;
  }
  ?>