برای اینکار از ویژگی autocomplete تگ input استفاده میکنیم

<input name="q" type="text" autocomplete="off"/>