در فرمها میشه کلیدهای minimize و maximize رو بتنهایی حذف کرد اما امکان حذف کلید خروج وجود نداره،برای غیرفعال کردنش از این کد استفاده کنید.. (البته میشه controlbox رو false کرد اما با این کار همه کلیدها حذف میشن)
ابتدا این رو به پروژتون اضافه کنین :

[CSHARP]using System.Runtime.InteropServices;[/CSHARP]
[CSHARP]private const int MF_BYPOSITION = 0x400;

[DllImport("User32")]
private static extern int RemoveMenu(IntPtr hMenu, int nPosition, int wFlags);

[DllImport("User32")]
private static extern IntPtr GetSystemMenu(IntPtr hWnd, bool bRevert);

[DllImport("User32")]
private static extern int GetMenuItemCount(IntPtr hWnd);

[/CSHARP]

در زمان اجرا برای غیرفعال کردن این کلید از این کد استفاده کنید :

[CSHARP]IntPtr hMenu = GetSystemMenu(this.Handle, false);
int menuItemCount = GetMenuItemCount(hMenu);
RemoveMenu(hMenu, menuItemCount - 1, MF_BYPOSITION);

[/CSHARP]

برنامه نویس