سلام آیا میشه رجیستری برای برنامه نوشته بشه که توسط کاربران عادی کرک نشه ؟ این مد نظر منه ==>

یک فایل xml در سایتی آپلود شود =>

<Reg Key="RMT">
     <Users>
      <User>
       <Us>Pashmak</Us>
       <Ps>Pashmak2020</Ps>
       <Msg>Done ==> Thanks for register</Msg>
      </User>


      <User>
       <Us>Pashmak123</Us>
       <Ps>Pashmak2020as</Ps>
       <Msg>Done !</Msg>
      </User>


      <User>
       <Us>SoftAfzar</Us>
       <Ps>netpinR2aA</Ps>
       <Msg>Done,Thanks</Msg>
      </User>
     </Users>
</Reg>

این فایل XML رو با استفاده از نرم افزار اصلی تولید کنیم و هنگام ایجاد ، اون رو Crypt کنیم ، با استفاده ار این کلاس :

[CSHARP] using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text;

namespace Crypt { public class Crypter { Random R = new Random(); public string decrypt(string data, string olg, bool dbl) { string ag = ""; string text = ""; if (string.IsNullOrEmpty(olg)) { ag = data.Split('@')[0]; text = data.Remove(0, ag.Length + 1); } else { ag = olg; text = data; } if (dbl) ag = decrypt(ag, "31 30 20 38 35", false); string str = STT(ag); string[] ag2 = str.Split(' '); string GAdd = ""; foreach (char ch in text) { int i = (Convert.ToInt32(ch) - 1) - ((Convert.ToInt16(ag[0])) + Convert.ToInt32(ch) + 2) - ((Convert.ToInt16(ag[1]) - Convert.ToInt32(ch)) + 2); GAdd += Convert.ToChar(i); } return GAdd; } public string encrypt(string text, string olg, bool dbl) { string data = ""; string ag = olg; if (string.IsNullOrEmpty(ag)) ag = R.Next(10, 100).ToString() + " " + R.Next(10, 100).ToString(); string h = TsS(ag); string[] alg2 = ag.Split(' '); foreach (char ch in text) { int i = (Convert.ToInt32(ch) + 1) + ((Convert.ToInt16(alg2[0])) + Convert.ToInt32(ch) + 2) + ((Convert.ToInt16(alg2[1]) - Convert.ToInt32(ch)) + 2); data += Convert.ToChar(i); } if (dbl) { h = encrypt(h, STT("31 30 20 38 35"), false); data = h + "@" + data; } return data; } public string TsS(string text) { string h = ""; string input = text; char[] values = input.ToCharArray(); foreach (char letter in values) { int value = Convert.ToInt32(letter); string hexOutput = String.Format("{0:X}", value); h += hexOutput + " "; } return h.Remove(h.Length - 1, 1); } public string STT(string text) { string[] hvs = text.Split(' '); string str = ""; foreach (string h in hvs) { int value = Convert.ToInt32(h, 16); string stringValue = Char.ConvertFromUtf32(value); char charValue = (char)value; str += charValue; } return str; } } }

[/CSHARP]

سوال من اینه که چطوری فایل XML رو Crypt کنم و بعد هنگام Load شدن این فایل از اینترنت ، اون رو DeCrypt کنم ؟ سوال بعدی اینه که آیا میشه اون آدرس اینترنی هم Crypt کرد و توی String آدرس Crypt شده رو نوشت اونوقت موقعه ی خواندن آدرس ، خودکار اون رو DeCrypt کنه و XML رو بخونه و این هم DeCrypt کنه؟

آیا همچین چیزی شدنی هست ؟

ممنون