سلام
آیا میشه رجیستری برای برنامه نوشته بشه که توسط کاربران عادی کرک نشه ؟
این مد نظر منه ==>

یک فایل xml در سایتی آپلود شود =>

<Reg Key="RMT">
     <Users>
      <User>
       <Us>Pashmak</Us>
       <Ps>Pashmak2020</Ps>
       <Msg>Done ==> Thanks for register</Msg>
      </User>


      <User>
       <Us>Pashmak123</Us>
       <Ps>Pashmak2020as</Ps>
       <Msg>Done !</Msg>
      </User>


      <User>
       <Us>SoftAfzar</Us>
       <Ps>netpinR2aA</Ps>
       <Msg>Done,Thanks</Msg>
      </User>
     </Users>
</Reg>

این فایل XML رو با استفاده از نرم افزار اصلی تولید کنیم و هنگام ایجاد ، اون رو Crypt کنیم ، با استفاده ار این کلاس :

[CSHARP]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Crypt
{
public class Crypter
{
Random R = new Random();
public string decrypt(string data, string olg, bool dbl)
{
string ag = "";
string text = "";
if (string.IsNullOrEmpty(olg))
{
ag = data.Split('@')[0];
text = data.Remove(0, ag.Length + 1);
}
else
{
ag = olg;
text = data;
}
if (dbl)
ag = decrypt(ag, "31 30 20 38 35", false);
string str = STT(ag);
string[] ag2 = str.Split(' ');
string GAdd = "";
foreach (char ch in text)
{
int i = (Convert.ToInt32(ch) - 1) - ((Convert.ToInt16(ag[0])) + Convert.ToInt32(ch) + 2) - ((Convert.ToInt16(ag[1]) - Convert.ToInt32(ch)) + 2);
GAdd += Convert.ToChar(i);
}
return GAdd;
}
public string encrypt(string text, string olg, bool dbl)
{
string data = "";
string ag = olg;
if (string.IsNullOrEmpty(ag))
ag = R.Next(10, 100).ToString() + " " + R.Next(10, 100).ToString();
string h = TsS(ag);
string[] alg2 = ag.Split(' ');
foreach (char ch in text)
{
int i = (Convert.ToInt32(ch) + 1) + ((Convert.ToInt16(alg2[0])) + Convert.ToInt32(ch) + 2) + ((Convert.ToInt16(alg2[1]) - Convert.ToInt32(ch)) + 2);
data += Convert.ToChar(i);
}
if (dbl)
{
h = encrypt(h, STT("31 30 20 38 35"), false);
data = h + "@" + data;
}
return data;
}
public string TsS(string text)
{
string h = "";
string input = text;
char[] values = input.ToCharArray();
foreach (char letter in values)
{
int value = Convert.ToInt32(letter);
string hexOutput = String.Format("{0:X}", value);
h += hexOutput + " ";
}
return h.Remove(h.Length - 1, 1);
}
public string STT(string text)
{
string[] hvs = text.Split(' ');
string str = "";
foreach (string h in hvs)
{
int value = Convert.ToInt32(h, 16);
string stringValue = Char.ConvertFromUtf32(value);
char charValue = (char)value;
str += charValue;
}
return str;
}
}
}

[/CSHARP]

سوال من اینه که چطوری فایل XML رو Crypt کنم و بعد هنگام Load شدن این فایل از اینترنت ، اون رو DeCrypt کنم ؟
سوال بعدی اینه که آیا میشه اون آدرس اینترنی هم Crypt کرد و توی String آدرس Crypt شده رو نوشت اونوقت موقعه ی خواندن آدرس ، خودکار اون رو DeCrypt کنه و XML رو بخونه و این هم DeCrypt کنه؟

آیا همچین چیزی شدنی هست ؟

ممنون