برای تعریف partial method در C# از چه سینتکسی باید استفاده کرد و چه محدودیت هایی دارد؟