سلام

فرض کنید این ایک ام ال ماست

<items>
  <try>
    <pr lang="cs" name="pashmak"/>


    <pr lang="php" name="softafzar"><gp>VIP</gp></pr>


    <pr lang="php" name="afzar"><gp>VIP</gp></pr>


    <pr lang="vb" name="daniel"/>


    <pr lang="vb" name="da"><gp>SoftAFzar</gp></pr>


    <pr lang="vb" name="soft"><gp>SoftAFzar</gp></pr>
  </try>
</items>

اسم هر یک از این ها چیه ؟ یعنی Items,try,lang,name,pr,gp
یعنی چی صداشون میکنن و توی System.Xml برای فراخوانی هرکدوم چیکار میکنن(از چه کدی استفاده میکنن)؟
ممنون

آخرین ویرایش: 16-10-2013 ساعت 13:04، توسط The Arrow