سلام با این کلاس مبتونید فایل یا فایلهایی رو zip کنید حتی میتونید روی فایل zip کامنت هم بذارید.

نحوه استفاده:

<?php
$fileDir = './';
ob_start();

include_once("Zip.php");
$fileTime = date("D, d M Y H:i:s T");

$zip = new Zip();

$zip->setComment("Example Zip file.\nCreated on " . date('l jS \of F Y h:i:s A'));

$zip->addFile("N 1", "hello 1.txt");
$zip->addFile("N 1", "hello 2.txt", 0, "Hello 1");
$zip->addFile("N 1", "hello 3.txt", 0, "Hello 2");
    
$zip->sendZip("Zip.Test6.zip");
?>

مثالهای بیشتری تو فایل پیوست شده اومده.

لینک دانلود:
http://www.s1.softafzar.net/uploads/201310311383220795PHPZip.zip