ذخیره و بازیابی تمامی اطلاعات در XML وی بی دات نت

بازدید36.7kپست ها6آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

درود به کاربران ، مدیران و همراهان گرامی سافت افزار،

در اینجا قرار است که با یاری همدیگر ، کدهای ذخیره ی اطلاعات در فایل XML را در زبان وی بی دات نت آموزش دهیم.

چنانچه سوالی برای شما دوستان گرامی پیش آمد ، خواهشمندیم در تاپیک جداگانه آنرا بپرسید.

سپاس گذارم.

تمامی کدها بر پایه کلاس پشمک میباشد ، یعنی شما نیازمند به ایجاد کلاسی به کد زیر هستید :

Imports System.Xml

Public Class Pashmak
  Public Shared XmlDoc As XmlDocument
End Class

چرا من از یک کلاس خارجی برای اینکار استفاده میکنم؟ چون که این شکلی خیلی راحت میشود که از کدها در فرم های مختلف به صورت همزمان استفاده نمایید!
پس Importـه مورد نیاز در کل این پروژه ها ،این ها میباشند :

Imports System.Xml
Imports System.IO

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار
کپی برداری از کدهای پایین فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

0

برای ذخیره ی TextBox ها کد زیر را به کار ببرید :

Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
    Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("TextBoxes")
    Dim txtbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox1")
    txtbox1.InnerText = textBox1.Text
    Dim txtbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox2")
    txtbox2.InnerText = textBox2.Text
    XRootA.AppendChild(txtbox1)
    XRootA.AppendChild(txtbox2)
    Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
    Dim sd As New SaveFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
    }
    sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
    If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
      writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
      writer.Close()
    End If

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

Dim od As New OpenFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
      .FileName = "SoftAfzar Database.db"
    }
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
      Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
      loaddb.Close()
      Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
      Try
        Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
      Catch
        Return
      End Try
      Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
      Dim i As Integer
      For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
        Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
        If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "TextBoxes")) Then
          Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
          Dim j As Integer
          For j = 0 To XnL2.Count - 1
            name = XnL2.ItemOf(j).Name
            If (Not name Is Nothing) Then
              If (name = "textBox1") Then
                textBox1.Text = XnL2.ItemOf(j).InnerText
              ElseIf (name = "textBox2") Then
                textBox2.Text = XnL2.ItemOf(j).InnerText
              End If
            End If
        Continue For

      Next j
        End If
      Next i
    End If
0

برای ذخیره ی RadioButton ها کد زیر را به کار ببرید :

Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
    Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("RadioButton")
    Dim radiobtn1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton1")
    radiobtn1.InnerText = radioButton1.Checked.ToString
    Dim radiobtn2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton2")
    radiobtn2.InnerText = radioButton2.Checked.ToString
    XRootA.AppendChild(radiobtn1)
    XRootA.AppendChild(radiobtn2)
    Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
    Dim od As New SaveFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
    }
    od.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim writer As New StreamWriter(od.FileName)
      writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
      writer.Close()
    End If

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

Dim od As New OpenFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
      .FileName = "SoftAfzar Database.db"
    }
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
      Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
      loaddb.Close()
      Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
      Try
        Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
      Catch
        Return
      End Try
      Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
      Dim i As Integer
      For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
        Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
        If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "RadioButton")) Then
          Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
          Dim j As Integer
          For j = 0 To XnL2.Count - 1
            name = XnL2.ItemOf(j).Name
            If (Not name Is Nothing) Then
              If (name = "radioButton1") Then
                radioButton1.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
              ElseIf (name = "radioButton2") Then
                radioButton2.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
              End If
            End If
        Continue For

      Next j
        End If
      Next i
    End If
0

برای ذخیره ی CheckBoxها کد زیر را به کار ببرید :

Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
    Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("CheckBoxes")
    Dim chbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox1")
    chbox1.InnerText = checkBox1.Checked.ToString
    Dim chbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox2")
    chbox2.InnerText = checkBox2.Checked.ToString
    XRootA.AppendChild(chbox1)
    XRootA.AppendChild(chbox2)
    Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
    Dim sd As New SaveFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
    }
    sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
    If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
      writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
      writer.Close()
    End If

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

Dim od As New OpenFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
      .FileName = "SoftAfzar Database.db"
    }
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
      Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
      loaddb.Close()
      Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
      Try
        Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
      Catch
        Return
      End Try
      Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
      Dim i As Integer
      For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
        Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
        If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "CheckBoxes")) Then
          Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
          Dim j As Integer
          For j = 0 To XnL2.Count - 1
            name = XnL2.ItemOf(j).Name
            If (Not name Is Nothing) Then
              If (name = "checkBox1") Then
                checkBox1.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
              ElseIf (name = "checkBox2") Then
                checkBox2.Checked = Boolean.Parse(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
              End If
            End If
            Continue For

          Next j
        End If
      Next i
    End If
0

برای ذخیره ی ListBoxها کد زیر را به کار ببرید :

Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
    Dim listBoxP As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("ListBoxes")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To Me.listBox1.Items.Count - 1
      Dim Item As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
      Item.InnerText = listBox1.Items.Item(i).ToString
      listBoxP.AppendChild(Item)
    Next i
    Pashmak.XmlDoc.AppendChild(listBoxP)
    Dim sd As New SaveFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
    }
    sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
    If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
      writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
      writer.Close()
    End If

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

Dim od As New OpenFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
      .FileName = "SoftAfzar Database.db"
    }
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
      Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
      loaddb.Close()
      Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
      Try
        Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
      Catch
        Return
      End Try
      Dim XnL As XmlNodeList = Pashmak.XmlDoc.ChildNodes
      Dim i As Integer
      For i = 0 To Pashmak.XmlDoc.ChildNodes.Count - 1
        Dim name As String = XnL.ItemOf(i).Name
        If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "ListBoxes")) Then
          Dim XnL2 As XmlNodeList = XnL.ItemOf(i).ChildNodes
          Dim j As Integer
          For j = 0 To XnL2.Count - 1
            name = XnL2.ItemOf(j).Name
            If ((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "Item")) Then
              listBox1.Items.Add(XnL2.ItemOf(j).InnerText)
            End If
          Next j
        End If
      Next i
    End If
0

برای ذخیره ی DataGridView ها کد زیر را به کار ببرید :

Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
    Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Pashmak")
    Dim XRootB As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Softafzar")
    Dim XItems As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Items")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To (dataGridView1.Rows.Count - 1) - 1
      Dim XItem As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
      Dim XCLM1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column1")
      Dim XCLM2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column2")
      XCLM1.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(i).Cells.Item(0).Value.ToString
      XCLM2.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(i).Cells.Item(1).Value.ToString
      XItem.AppendChild(XCLM1)
      XItem.AppendChild(XCLM2)
      XItems.AppendChild(XItem)
    Next i
    XRootB.AppendChild(XItems)
    XRootA.AppendChild(XRootB)
    Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)
    Dim sd As New SaveFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
    }
    sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
    Dim fileName As String = ""
    If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
      writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
      fileName = sd.FileName
      label1.Text = ("Database Saved on" & ChrW(10) & fileName)
      writer.Close()
    End If

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

Dim od As New OpenFileDialog With
    {
       .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
       .FileName = "SoftAfzar Database.db"
    }
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
      Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
      loaddb.Close()
      Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
      Try
        Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
      Catch
        Return
      End Try
      If ((Not Pashmak.XmlDoc Is Nothing) AndAlso (Pashmak.XmlDoc.InnerXml <> "")) Then
        Dim XmlRoot As XmlNode = Pashmak.XmlDoc.GetElementsByTagName("Pashmak").ItemOf(0)
        Dim i As Integer
        For i = 0 To XmlRoot.ChildNodes.Count - 1
          Dim XmlRChild As XmlNode = XmlRoot.ChildNodes.ItemOf(i)
          Dim name As String = XmlRChild.Name
          If (((Not name Is Nothing) AndAlso (name = "Softafzar")) AndAlso ((Not XmlRChild.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items") Is Nothing) AndAlso (Not XmlRChild.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items/Item") Is Nothing))) Then
            Dim ItemsList As XmlNodeList = XmlRChild.SelectNodes("//Pashmak/Softafzar/Items/Item")
            Dim j As Integer
            For j = 0 To ItemsList.Count - 1
              Dim A As String = ""
              Dim B As String = ""
              Dim k As Integer
              For k = 0 To ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.Count - 1
                If (ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).Name = "Column1") Then
                  A = ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).InnerText
                ElseIf (ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).Name = "Column2") Then
                  B = ItemsList.ItemOf(j).ChildNodes.ItemOf(k).InnerText
                End If
              Next k
              dataGridView1.Rows.Add(A, B)
            Next j
          End If
        Next i
      End If
    End If
0

برای ذخیره سازی تنظیمات در یک فایل واحد از کدهای زیر استفاده نمایید :

Dim num As Integer
    Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
    Dim XRootA As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Pashmak")
    Dim XRootB As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Softafzar")
    Dim XItems As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Items")
    For num = 0 To (dataGridView1.Rows.Count - 1) - 1
      Dim XItem As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
      Dim XCLM1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column1")
      Dim XCLM2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Column2")
      XCLM1.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(num).Cells.Item(0).Value.ToString
      XCLM2.InnerText = dataGridView1.Rows.Item(num).Cells.Item(1).Value.ToString
      XItem.AppendChild(XCLM1)
      XItem.AppendChild(XCLM2)
      XItems.AppendChild(XItem)
    Next num
    XRootB.AppendChild(XItems)
    XRootA.AppendChild(XRootB)


    Dim listBoxP As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("ListBoxes")
    For num = 0 To listBox1.Items.Count - 1
      Dim Item As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("Item")
      Item.InnerText = listBox1.Items.Item(num).ToString
      listBoxP.AppendChild(Item)
    Next num
    XRootA.AppendChild(listBoxP)


    Dim XRootC As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("TextBoxes")
    Dim txtbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox1")
    txtbox1.InnerText = textBox1.Text
    Dim txtbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("textBox2")
    txtbox2.InnerText = textBox2.Text
    XRootC.AppendChild(txtbox1)
    XRootC.AppendChild(txtbox2)
    XRootA.AppendChild(XRootC)


    Dim XRootD As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("RadioButton")
    Dim radiobtn1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton1")
    radiobtn1.InnerText = radioButton1.Checked.ToString
    Dim radiobtn2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("radioButton2")
    radiobtn2.InnerText = radioButton2.Checked.ToString
    XRootD.AppendChild(radiobtn1)
    XRootD.AppendChild(radiobtn2)
    XRootA.AppendChild(XRootD)


    Dim XRootE As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("CheckBoxes")
    Dim chbox1 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox1")
    chbox1.InnerText = checkBox1.Checked.ToString
    Dim chbox2 As XmlElement = Pashmak.XmlDoc.CreateElement("checkBox2")
    chbox2.InnerText = checkBox2.Checked.ToString
    XRootE.AppendChild(chbox1)
    XRootE.AppendChild(chbox2)
    XRootA.AppendChild(XRootE)
    Pashmak.XmlDoc.AppendChild(XRootA)


    Dim sd As New SaveFileDialog With
    {
      .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db"
    }
    sd.FileName = ("SoftAfzar Database" & New Random().Next)
    Dim fileName As String = ""
    If (sd.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim writer As New StreamWriter(sd.FileName)
      writer.Write(Pashmak.XmlDoc.InnerXml)
      fileName = sd.FileName
      label1.Text = ("Database Saved on" & ChrW(10) & fileName)
      writer.Close()
    End If

همچنین برای بازیابی آنها ، از کد زیر استفاده کنید :

Dim od As New OpenFileDialog With
    {
       .Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db",
       .FileName = "SoftAfzar Database.db"
    }
    If (od.ShowDialog = DialogResult.OK) Then
      Dim loaddb As New StreamReader(od.FileName)
      Dim data As String = loaddb.ReadToEnd
      loaddb.Close()
      Pashmak.XmlDoc = New XmlDocument
      Try
        Pashmak.XmlDoc.LoadXml(data)
      Catch
        Return
      End Try
      If ((Not Pashmak.XmlDoc Is Nothing) AndAlso Not (Pashmak.XmlDoc.InnerXml = "")) Then
        Dim XmlRChild As XmlNode = Pashmak.XmlDoc.GetElementsByTagName("Pashmak").ItemOf(0)
        Dim i As Integer
        For i = 0 To XmlRChild.ChildNodes.Count - 1
          Dim list2 As XmlNodeList
          Dim num2 As Integer
          Dim innerText As String
          Dim num3 As Integer
          Dim node2 As XmlNode = XmlRChild.ChildNodes.ItemOf(i)
          Dim name As String = node2.Name
          If (Not name Is Nothing) Then
            If Not (name = "Softafzar") Then
              If (name = "ListBoxes") Then
                If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/ListBoxes/Item") Is Nothing) Then
                  list2 = node2.SelectNodes("//Pashmak/ListBoxes/Item")
                  num2 = 0
                  Do While (num2 < list2.Count)
                    innerText = ""
                    For num3 = 0 To list2.ItemOf(num2).ChildNodes.Count - 1
                      innerText = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
                    Next num3
                    listBox1.Items.Add(innerText)
                    num2 += 1
                  Loop
                End If
                Continue For
              End If
              If (name = "TextBoxes") Then
                If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/TextBoxes") Is Nothing) Then
                  list2 = node2.ChildNodes
                  num2 = 0
                  Do While (num2 < list2.Count)
                    name = list2.ItemOf(num2).Name
                    If (Not name Is Nothing) Then
                      If (name = "textBox1") Then
                        textBox1.Text = list2.ItemOf(num2).InnerText
                      ElseIf (name = "textBox2") Then
                        textBox2.Text = list2.ItemOf(num2).InnerText

                      Else
                      End If
                    End If
                    num2 += 1
                  Loop
                End If
                Continue For
              End If
              If (name = "RadioButton") Then
                If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/RadioButton") Is Nothing) Then
                  list2 = node2.ChildNodes
                  num2 = 0
                  Do While (num2 < list2.Count)
                    name = list2.ItemOf(num2).Name
                    If (Not name Is Nothing) Then
                      If (name = "radioButton1") Then
                        radioButton1.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)
                      ElseIf (name = "radioButton2") Then
                        radioButton2.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)

                      End If
                    End If
                    num2 += 1
                  Loop
                End If
                Continue For
              End If
              If (name = "CheckBoxes") Then
                If (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/CheckBoxes") Is Nothing) Then
                  list2 = node2.ChildNodes
                  For num2 = 0 To list2.Count - 1
                    name = list2.ItemOf(num2).Name
                    If (Not name Is Nothing) Then
                      If (name = "checkBox1") Then
                        checkBox1.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)
                      ElseIf (name = "checkBox2") Then
                        checkBox2.Checked = Boolean.Parse(list2.ItemOf(num2).InnerText)

                      End If
                    End If
                    Continue For
                  Next num2
                End If
                Continue For
              End If
            ElseIf ((Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items") Is Nothing) AndAlso (Not node2.SelectSingleNode("//Pashmak/Softafzar/Items/Item") Is Nothing)) Then
              list2 = node2.SelectNodes("//Pashmak/Softafzar/Items/Item")
              num2 = 0
              Do While (num2 < list2.Count)
                innerText = ""
                Dim str3 As String = ""
                num3 = 0
                Do While (num3 < list2.ItemOf(num2).ChildNodes.Count)
                  If (list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).Name = "Column1") Then
                    innerText = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
                  ElseIf (list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).Name = "Column2") Then
                    str3 = list2.ItemOf(num2).ChildNodes.ItemOf(num3).InnerText
                  End If
                  num3 += 1
                Loop
                dataGridView1.Rows.Add(New Object() {innerText, str3})
                num2 += 1
              Loop
            End If
          End If
          Continue For
        Next i
      End If
    End If

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار
کپی برداری از کدهای بالا فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.