ذخیره و بازیابی تمامی اطلاعات در XML سی پلاس پلاس دات نت

بازدید34.7kپست ها6آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

درود به کاربران ، مدیران و همراهان گرامی سافت افزار،

در اینجا قرار است که با یاری همدیگر ، کدهای ذخیره ی اطلاعات در فایل XML را در زبان سی پلاس پلاس بر پایه دات نت آموزش دهیم.

چنانچه سوالی برای شما دوستان گرامی پیش آمد ، خواهشمندیم در تاپیک جداگانه آنرا بپرسید.

سپاس گذارم.

usingـه مورد نیاز در کل این پروژه ها ،این ها میباشند :

using namespace System::Xml

	using namespace System::IO;

در قسمت Generalـه فرمتان کد زیر را بنویسید :

public: XmlDocument^ XmlDoc;

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار

کپی برداری از کدهای پایین فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

0

برای ذخیره ی TextBox ها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();

      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("TextBoxes");
      XmlElement^ txtbox1 = XmlDoc->CreateElement("textBox1");
      txtbox1->InnerText = textBox1->Text;

      XmlElement^ txtbox2 = XmlDoc->CreateElement("textBox2");
      txtbox2->InnerText = textBox2->Text;

      XRootA->AppendChild(txtbox1);
      XRootA->AppendChild(txtbox2);

      XmlDoc->AppendChild(XRootA);

			SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
				for(int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count;i++)
				{
					if(XnL[i]->Name == "TextBoxes")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "textBox1")
								 textBox1->Text = XnL2[j]->InnerText;
	
							else if(XnL2[j]->Name == "textBox2")
								 textBox2->Text = XnL2[j]->InnerText;
						}
					}
				}
			}
0

برای ذخیره ی RadioButton ها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("RadioButton");

      XmlElement^ radiobtn1 = XmlDoc->CreateElement("radioButton1");
      radiobtn1->InnerText = radioButton1->Checked.ToString();

      XmlElement^ radiobtn2 = XmlDoc->CreateElement("radioButton2");
      radiobtn2->InnerText = radioButton2->Checked.ToString();

      XRootA->AppendChild(radiobtn1);
      XRootA->AppendChild(radiobtn2);

      XmlDoc->AppendChild(XRootA);

      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "RadioButton")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "radioButton1")
						  radioButton1->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
	
							else if(XnL2[j]->Name == "radioButton2")
								radioButton2->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
						}
					}
        }
      }
0

برای ذخیره ی CheckBoxها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("CheckBoxes");

      XmlElement^ chbox1 = XmlDoc->CreateElement("checkBox1");
      chbox1->InnerText = checkBox1->Checked.ToString();

      XmlElement^ chbox2 = XmlDoc->CreateElement("checkBox2");
      chbox2->InnerText = checkBox2->Checked.ToString();

      XRootA->AppendChild(chbox1);
      XRootA->AppendChild(chbox2);

      XmlDoc->AppendChild(XRootA);

      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "CheckBoxes")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "checkBox1")
						  checkBox1->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
	
							else if(XnL2[j]->Name == "checkBox2")
								checkBox2->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
						}
					}
        }
      }
0

برای ذخیره ی ListBoxها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ listBoxP = XmlDoc->CreateElement("ListBoxes");
      {
        for (int i = 0; i < listBox1->Items->Count; i++)
        {
          XmlElement^ Item = XmlDoc->CreateElement("Item");
          Item->InnerText = listBox1->Items[i]->ToString();
          listBoxP->AppendChild(Item);
        }
      }
      XmlDoc->AppendChild(listBoxP);

      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "ListBoxes")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "Item")
						   listBox1->Items->Add(XnL2[j]->InnerText);
						}
					}
        }
      }
0

رای ذخیره ی DataGridView ها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("Pashmak");
      XmlElement^ XRootB = XmlDoc->CreateElement("Softafzar");
      {
        XmlElement^ XItems = XmlDoc->CreateElement("Items");
        for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count - 1; i++)
        {
          XmlElement^ XItem = XmlDoc->CreateElement("Item");
          XmlElement^ XCLM1 = XmlDoc->CreateElement("Column1");
          XmlElement^ XCLM2 = XmlDoc->CreateElement("Column2");
          XCLM1->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value->ToString();
          XCLM2->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value->ToString();
          XItem->AppendChild(XCLM1);
          XItem->AppendChild(XCLM2);
          XItems->AppendChild(XItem);

        }
        XRootB->AppendChild(XItems);
        XRootA->AppendChild(XRootB);
      }
      XmlDoc->AppendChild(XRootA);
      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      String^ filePath = "";
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        filePath = sd->FileName;
        label1->Text = "Database Saved on\n" + filePath;
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
				XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "Pashmak")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "Softafzar")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "Items")
						     	{
										XmlNodeList^ XnL4 = XnL3[t]->ChildNodes;
										for(int b = 0; b < XnL4->Count;b++)
								    {
											if(XnL4[t]->Name == "Item")
											{
												XmlNodeList^ XnL5 = XnL4[b]->ChildNodes;
												String^ A = ""; String^ B = "";
												for(int n = 0; n<XnL5->Count; n++)
												{
													if (XnL5[n]->Name == "Column1")
														A = XnL5[n]->InnerText;
													else if (XnL5[n]->Name == "Column2")
														B = XnL5[n]->InnerText;
												}
												dataGridView1->Rows->Add(A,B);	
											}
											
										}
									}
								}
							}
						}
					}
        }
      }
0

برای ذخیره سازی تنظیمات در یک فایل واحد از کدهای زیر استفاده نمایید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
			XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("Pashmak");
      XmlElement^ XRootB = XmlDoc->CreateElement("Softafzar");
      {
        XmlElement^ XItems = XmlDoc->CreateElement("Items");
        for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count - 1; i++)
        {
          XmlElement^ XItem = XmlDoc->CreateElement("Item");
          XmlElement^ XCLM1 = XmlDoc->CreateElement("Column1");
          XmlElement^ XCLM2 = XmlDoc->CreateElement("Column2");
          XCLM1->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value->ToString();
          XCLM2->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value->ToString();
          XItem->AppendChild(XCLM1);
          XItem->AppendChild(XCLM2);
          XItems->AppendChild(XItem);

        }
        XRootB->AppendChild(XItems);
        XRootA->AppendChild(XRootB);
      }

			XmlElement^ listBoxP = XmlDoc->CreateElement("ListBoxes");
      {
        for (int i = 0; i < listBox1->Items->Count; i++)
        {
          XmlElement^ Item = XmlDoc->CreateElement("Item");
          Item->InnerText = listBox1->Items[i]->ToString();
          listBoxP->AppendChild(Item);
        }
				XRootA->AppendChild(listBoxP);
      }


      XmlElement^ XRootC = XmlDoc->CreateElement("TextBoxes");
      {
        XmlElement^ txtbox1 = XmlDoc->CreateElement("textBox1");
        txtbox1->InnerText = textBox1->Text;
        XmlElement^ txtbox2 = XmlDoc->CreateElement("textBox2");
        txtbox2->InnerText = textBox2->Text;

        XRootC->AppendChild(txtbox1);
        XRootC->AppendChild(txtbox2);
        XRootA->AppendChild(XRootC);
      }

			XmlElement^ XRootD = XmlDoc->CreateElement("RadioButton");
      {
        XmlElement^ radiobtn1 = XmlDoc->CreateElement("radioButton1");
        radiobtn1->InnerText = radioButton1->Checked.ToString();
        XmlElement^ radiobtn2 = XmlDoc->CreateElement("radioButton2");
        radiobtn2->InnerText = radioButton2->Checked.ToString();

        XRootD->AppendChild(radiobtn1);
        XRootD->AppendChild(radiobtn2);
        XRootA->AppendChild(XRootD);
			}

			XmlElement^ XRootE = XmlDoc->CreateElement("CheckBoxes");
      {
        XmlElement^ chbox1 = XmlDoc->CreateElement("checkBox1");
        chbox1->InnerText = checkBox1->Checked.ToString();
        XmlElement^ chbox2 = XmlDoc->CreateElement("checkBox2");
        chbox2->InnerText = checkBox2->Checked.ToString();

        XRootE->AppendChild(chbox1);
        XRootE->AppendChild(chbox2);
        XRootA->AppendChild(XRootE);
      }
			XmlDoc->AppendChild(XRootA);
			SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      String^ filePath = "";
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        filePath = sd->FileName;
        label1->Text = "Database Saved on\n" + filePath;
        save->Close();
      }

همچنین برای بازیابی آنها ، از کد زیر استفاده کنید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
				XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
				for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "Pashmak")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "Softafzar")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "Items")
						     	{
										XmlNodeList^ XnL4 = XnL3[t]->ChildNodes;
										for(int b = 0; b < XnL4->Count;b++)
								    {
											if(XnL4[t]->Name == "Item")
											{
												XmlNodeList^ XnL5 = XnL4[b]->ChildNodes;
												String^ A = ""; String^ B = "";
												for(int n = 0; n<XnL5->Count; n++)
												{
													if (XnL5[n]->Name == "Column1")
														A = XnL5[n]->InnerText;
													else if (XnL5[n]->Name == "Column2")
														B = XnL5[n]->InnerText;
												}
												dataGridView1->Rows->Add(A,B);	
											}
											
										}
									}
								}
							}
							else if(XnL2[j]->Name == "ListBoxes")
							{
							  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "Item")
										listBox1->Items->Add(XnL3[t]->InnerText);
									
								}
							}
						  else if(XnL2[j]->Name == "TextBoxes")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "textBox1")
										textBox1->Text = XnL3[t]->InnerText;
									else if(XnL3[t]->Name == "textBox2")
										textBox2->Text = XnL3[t]->InnerText;
									
								}
							}
							else if(XnL2[j]->Name == "RadioButton")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "radioButton1")
									 radioButton1->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									else if(XnL3[t]->Name == "radioButton2")
										 radioButton2->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									
								}
							}
							else if(XnL2[j]->Name == "CheckBoxes")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "checkBox1")
									 checkBox1->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									else if(XnL3[t]->Name == "checkBox2")
										 checkBox2->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									
								}
							}

						}
					}
				}
			}

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار
کپی برداری از کدهای بالا فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.