ذخیره و بازیابی تمامی اطلاعات در XML سی پلاس پلاس دات نت

C++.Net

توسط thearrow در 6 سال پیش
0 34.4k 6 6 سال پیش
thearrow
0

درود به کاربران ، مدیران و همراهان گرامی سافت افزار،

در اینجا قرار است که با یاری همدیگر ، کدهای ذخیره ی اطلاعات در فایل XML را در زبان سی پلاس پلاس بر پایه دات نت آموزش دهیم.

چنانچه سوالی برای شما دوستان گرامی پیش آمد ، خواهشمندیم در تاپیک جداگانه آنرا بپرسید.

سپاس گذارم.

usingـه مورد نیاز در کل این پروژه ها ،این ها میباشند :

using namespace System::Xml

	using namespace System::IO;

در قسمت Generalـه فرمتان کد زیر را بنویسید :

public: XmlDocument^ XmlDoc;

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار

کپی برداری از کدهای پایین فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

0

برای ذخیره ی TextBox ها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();

      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("TextBoxes");
      XmlElement^ txtbox1 = XmlDoc->CreateElement("textBox1");
      txtbox1->InnerText = textBox1->Text;

      XmlElement^ txtbox2 = XmlDoc->CreateElement("textBox2");
      txtbox2->InnerText = textBox2->Text;

      XRootA->AppendChild(txtbox1);
      XRootA->AppendChild(txtbox2);

      XmlDoc->AppendChild(XRootA);

			SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
				for(int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count;i++)
				{
					if(XnL[i]->Name == "TextBoxes")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "textBox1")
								 textBox1->Text = XnL2[j]->InnerText;
	
							else if(XnL2[j]->Name == "textBox2")
								 textBox2->Text = XnL2[j]->InnerText;
						}
					}
				}
			}
0

برای ذخیره ی RadioButton ها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("RadioButton");

      XmlElement^ radiobtn1 = XmlDoc->CreateElement("radioButton1");
      radiobtn1->InnerText = radioButton1->Checked.ToString();

      XmlElement^ radiobtn2 = XmlDoc->CreateElement("radioButton2");
      radiobtn2->InnerText = radioButton2->Checked.ToString();

      XRootA->AppendChild(radiobtn1);
      XRootA->AppendChild(radiobtn2);

      XmlDoc->AppendChild(XRootA);

      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "RadioButton")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "radioButton1")
						  radioButton1->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
	
							else if(XnL2[j]->Name == "radioButton2")
								radioButton2->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
						}
					}
        }
      }
0

برای ذخیره ی CheckBoxها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("CheckBoxes");

      XmlElement^ chbox1 = XmlDoc->CreateElement("checkBox1");
      chbox1->InnerText = checkBox1->Checked.ToString();

      XmlElement^ chbox2 = XmlDoc->CreateElement("checkBox2");
      chbox2->InnerText = checkBox2->Checked.ToString();

      XRootA->AppendChild(chbox1);
      XRootA->AppendChild(chbox2);

      XmlDoc->AppendChild(XRootA);

      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "CheckBoxes")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "checkBox1")
						  checkBox1->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
	
							else if(XnL2[j]->Name == "checkBox2")
								checkBox2->Checked = bool::Parse(XnL2[j]->InnerText);
						}
					}
        }
      }
0

برای ذخیره ی ListBoxها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ listBoxP = XmlDoc->CreateElement("ListBoxes");
      {
        for (int i = 0; i < listBox1->Items->Count; i++)
        {
          XmlElement^ Item = XmlDoc->CreateElement("Item");
          Item->InnerText = listBox1->Items[i]->ToString();
          listBoxP->AppendChild(Item);
        }
      }
      XmlDoc->AppendChild(listBoxP);

      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
        XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "ListBoxes")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "Item")
						   listBox1->Items->Add(XnL2[j]->InnerText);
						}
					}
        }
      }
0

رای ذخیره ی DataGridView ها کد زیر را به کار ببرید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
      XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("Pashmak");
      XmlElement^ XRootB = XmlDoc->CreateElement("Softafzar");
      {
        XmlElement^ XItems = XmlDoc->CreateElement("Items");
        for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count - 1; i++)
        {
          XmlElement^ XItem = XmlDoc->CreateElement("Item");
          XmlElement^ XCLM1 = XmlDoc->CreateElement("Column1");
          XmlElement^ XCLM2 = XmlDoc->CreateElement("Column2");
          XCLM1->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value->ToString();
          XCLM2->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value->ToString();
          XItem->AppendChild(XCLM1);
          XItem->AppendChild(XCLM2);
          XItems->AppendChild(XItem);

        }
        XRootB->AppendChild(XItems);
        XRootA->AppendChild(XRootB);
      }
      XmlDoc->AppendChild(XRootA);
      SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      String^ filePath = "";
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        filePath = sd->FileName;
        label1->Text = "Database Saved on\n" + filePath;
        save->Close();
      }

و همچنین برای بازیابی اطلاعات آن از کد زیر استفاده نمایید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
				XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
        for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "Pashmak")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "Softafzar")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "Items")
						     	{
										XmlNodeList^ XnL4 = XnL3[t]->ChildNodes;
										for(int b = 0; b < XnL4->Count;b++)
								    {
											if(XnL4[t]->Name == "Item")
											{
												XmlNodeList^ XnL5 = XnL4[b]->ChildNodes;
												String^ A = ""; String^ B = "";
												for(int n = 0; n<XnL5->Count; n++)
												{
													if (XnL5[n]->Name == "Column1")
														A = XnL5[n]->InnerText;
													else if (XnL5[n]->Name == "Column2")
														B = XnL5[n]->InnerText;
												}
												dataGridView1->Rows->Add(A,B);	
											}
											
										}
									}
								}
							}
						}
					}
        }
      }
0

برای ذخیره سازی تنظیمات در یک فایل واحد از کدهای زیر استفاده نمایید :

XmlDoc = gcnew XmlDocument();
			XmlElement^ XRootA = XmlDoc->CreateElement("Pashmak");
      XmlElement^ XRootB = XmlDoc->CreateElement("Softafzar");
      {
        XmlElement^ XItems = XmlDoc->CreateElement("Items");
        for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count - 1; i++)
        {
          XmlElement^ XItem = XmlDoc->CreateElement("Item");
          XmlElement^ XCLM1 = XmlDoc->CreateElement("Column1");
          XmlElement^ XCLM2 = XmlDoc->CreateElement("Column2");
          XCLM1->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[0]->Value->ToString();
          XCLM2->InnerText = dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value->ToString();
          XItem->AppendChild(XCLM1);
          XItem->AppendChild(XCLM2);
          XItems->AppendChild(XItem);

        }
        XRootB->AppendChild(XItems);
        XRootA->AppendChild(XRootB);
      }

			XmlElement^ listBoxP = XmlDoc->CreateElement("ListBoxes");
      {
        for (int i = 0; i < listBox1->Items->Count; i++)
        {
          XmlElement^ Item = XmlDoc->CreateElement("Item");
          Item->InnerText = listBox1->Items[i]->ToString();
          listBoxP->AppendChild(Item);
        }
				XRootA->AppendChild(listBoxP);
      }


      XmlElement^ XRootC = XmlDoc->CreateElement("TextBoxes");
      {
        XmlElement^ txtbox1 = XmlDoc->CreateElement("textBox1");
        txtbox1->InnerText = textBox1->Text;
        XmlElement^ txtbox2 = XmlDoc->CreateElement("textBox2");
        txtbox2->InnerText = textBox2->Text;

        XRootC->AppendChild(txtbox1);
        XRootC->AppendChild(txtbox2);
        XRootA->AppendChild(XRootC);
      }

			XmlElement^ XRootD = XmlDoc->CreateElement("RadioButton");
      {
        XmlElement^ radiobtn1 = XmlDoc->CreateElement("radioButton1");
        radiobtn1->InnerText = radioButton1->Checked.ToString();
        XmlElement^ radiobtn2 = XmlDoc->CreateElement("radioButton2");
        radiobtn2->InnerText = radioButton2->Checked.ToString();

        XRootD->AppendChild(radiobtn1);
        XRootD->AppendChild(radiobtn2);
        XRootA->AppendChild(XRootD);
			}

			XmlElement^ XRootE = XmlDoc->CreateElement("CheckBoxes");
      {
        XmlElement^ chbox1 = XmlDoc->CreateElement("checkBox1");
        chbox1->InnerText = checkBox1->Checked.ToString();
        XmlElement^ chbox2 = XmlDoc->CreateElement("checkBox2");
        chbox2->InnerText = checkBox2->Checked.ToString();

        XRootE->AppendChild(chbox1);
        XRootE->AppendChild(chbox2);
        XRootA->AppendChild(XRootE);
      }
			XmlDoc->AppendChild(XRootA);
			SaveFileDialog^ sd = gcnew SaveFileDialog();
      sd->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      Random^ randomize = gcnew Random();
      sd->FileName = "SoftAfzar Database" + randomize->Next();
      String^ filePath = "";
      if (sd->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamWriter^ save = gcnew StreamWriter(sd->FileName);
        save->Write(XmlDoc->InnerXml);
        filePath = sd->FileName;
        label1->Text = "Database Saved on\n" + filePath;
        save->Close();
      }

همچنین برای بازیابی آنها ، از کد زیر استفاده کنید :

OpenFileDialog^ od = gcnew OpenFileDialog();
      od->Filter = "SoftAfzar Database (*.db)|*.db";
      od->FileName = "SoftAfzar Database.db";
      if (od->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)
      {
        StreamReader^ loaddb = gcnew StreamReader(od->FileName);
        String^ data = loaddb->ReadToEnd();
        loaddb->Close();
        XmlDoc = gcnew XmlDocument();
        try
        {
          XmlDoc->LoadXml(data);
        }
        catch(Exception^ ex)
        {
          return;
        }
				XmlNodeList^ XnL = XmlDoc->ChildNodes;
				for (int i = 0; i < XmlDoc->ChildNodes->Count; i++)
        {
					if(XnL[i]->Name == "Pashmak")
					{
						XmlNodeList^ XnL2 = XnL[i]->ChildNodes;
						for (int j = 0; j < XnL2->Count; j++)
            {
							if(XnL2[j]->Name == "Softafzar")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "Items")
						     	{
										XmlNodeList^ XnL4 = XnL3[t]->ChildNodes;
										for(int b = 0; b < XnL4->Count;b++)
								    {
											if(XnL4[t]->Name == "Item")
											{
												XmlNodeList^ XnL5 = XnL4[b]->ChildNodes;
												String^ A = ""; String^ B = "";
												for(int n = 0; n<XnL5->Count; n++)
												{
													if (XnL5[n]->Name == "Column1")
														A = XnL5[n]->InnerText;
													else if (XnL5[n]->Name == "Column2")
														B = XnL5[n]->InnerText;
												}
												dataGridView1->Rows->Add(A,B);	
											}
											
										}
									}
								}
							}
							else if(XnL2[j]->Name == "ListBoxes")
							{
							  XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "Item")
										listBox1->Items->Add(XnL3[t]->InnerText);
									
								}
							}
						  else if(XnL2[j]->Name == "TextBoxes")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "textBox1")
										textBox1->Text = XnL3[t]->InnerText;
									else if(XnL3[t]->Name == "textBox2")
										textBox2->Text = XnL3[t]->InnerText;
									
								}
							}
							else if(XnL2[j]->Name == "RadioButton")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "radioButton1")
									 radioButton1->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									else if(XnL3[t]->Name == "radioButton2")
										 radioButton2->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									
								}
							}
							else if(XnL2[j]->Name == "CheckBoxes")
							{
								XmlNodeList^ XnL3 = XnL2[j]->ChildNodes;
								for(int t = 0; t < XnL3->Count;t++)
								{
									if(XnL3[t]->Name == "checkBox1")
									 checkBox1->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									else if(XnL3[t]->Name == "checkBox2")
										 checkBox2->Checked = bool::Parse(XnL3[t]->InnerText);
									
								}
							}

						}
					}
				}
			}

منبع : سافت افزار

کدنویس : رامتین جوکار کپی برداری از کدهای بالا فقط با ذکر نام سافت افزار قانونی و مجاز میباشد.

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید