تولید کننده ip در python

بازدید48.6kپست ها1آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0
#!/usr/bin/python
    #######################################
    ### Tiny IP Generator in Obf Python ###
    ### Written to Minimize Space Usage ###
    #######################################
    exec("import re");exec((lambda p,y:(lambda o,b,f:re.sub(o,b,f))(r"([0-9a-f]+)",lambda m:p(m,y),"2b 8, 4, 12\n2a 11():\n\ta = 4.7(6) + 1\n\tb = 4.7(6) + 1\n\tc = 4.7(6) + 1\n\td = 4.7(6) + 1\n\t24 = \"%d.%d.%d.%d\" % (a,b,c,d)\n\t29 24\n3 \"\28 27\5\"\n26 25(8.e) < 2:\n\t3 \"23: ./10.9 [22]\"\n\t3 \"21: ./10.9 f\5\"\n\t3 \"20: ./10.9 f > 1f.1e\5\"\n\t8.1d(1)\n0 = []\n1c 1b 1a 19(18(8.e[1])):\n\t0.17(11())\n0 = 16(0)\n0 = 0[1:-1].15(\"\'\",\"\")\n3 12.14(\"\13\",\"\5\",0)"))(lambda a,b:b[int("0x"+a.group(1),16)],"ips|1|2|print|random|n|255|randrange|sys|py|a|b|c|d|argv|50|igen|randip|re|s|sub|replace|str|append|int|xrange|in|x|for|exit|txt|file|Adv|Exm|amount|Usg|ip|len|if|Generator|nIP|return|def|import".split("|")))
0

با سلام

فقط شماره اندازه یا ip های ساخته شده واقیعه؟

اگر واقعی باشه رنج کجاس؟

اگر واقعی نباشه چه استفاده ای داره؟

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.