تولید کننده ip در python

Python

توسط wwworker در 6 سال پیش
0 48.4k 1 6 سال پیش
wwworker amirio
0
#!/usr/bin/python
    #######################################
    ### Tiny IP Generator in Obf Python ###
    ### Written to Minimize Space Usage ###
    #######################################
    exec("import re");exec((lambda p,y:(lambda o,b,f:re.sub(o,b,f))(r"([0-9a-f]+)",lambda m:p(m,y),"2b 8, 4, 12\n2a 11():\n\ta = 4.7(6) + 1\n\tb = 4.7(6) + 1\n\tc = 4.7(6) + 1\n\td = 4.7(6) + 1\n\t24 = \"%d.%d.%d.%d\" % (a,b,c,d)\n\t29 24\n3 \"\28 27\5\"\n26 25(8.e) < 2:\n\t3 \"23: ./10.9 [22]\"\n\t3 \"21: ./10.9 f\5\"\n\t3 \"20: ./10.9 f > 1f.1e\5\"\n\t8.1d(1)\n0 = []\n1c 1b 1a 19(18(8.e[1])):\n\t0.17(11())\n0 = 16(0)\n0 = 0[1:-1].15(\"\'\",\"\")\n3 12.14(\"\13\",\"\5\",0)"))(lambda a,b:b[int("0x"+a.group(1),16)],"ips|1|2|print|random|n|255|randrange|sys|py|a|b|c|d|argv|50|igen|randip|re|s|sub|replace|str|append|int|xrange|in|x|for|exit|txt|file|Adv|Exm|amount|Usg|ip|len|if|Generator|nIP|return|def|import".split("|")))
0

با سلام

فقط شماره اندازه یا ip های ساخته شده واقیعه؟

اگر واقعی باشه رنج کجاس؟

اگر واقعی نباشه چه استفاده ای داره؟

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید