سلام با استفاده از این دو تابع میتونید رشته ها رو در زبان php به صورت رمز در بیارید

$input = "SmackFactory";

$encrypted = encryptIt( $input );
$decrypted = decryptIt( $encrypted );

echo $encrypted . '<br />' . $decrypted;

function encryptIt( $q ) {
  $cryptKey = 'qJB0rGtIn5UB1xG03efyCp';
  $qEncoded   = base64_encode( mcrypt_encrypt( MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5( $cryptKey ), $q, MCRYPT_MODE_CBC, md5( md5( $cryptKey ) ) ) );
  return( $qEncoded );
}

function decryptIt( $q ) {
  $cryptKey = 'qJB0rGtIn5UB1xG03efyCp';
  $qDecoded   = rtrim( mcrypt_decrypt( MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5( $cryptKey ), base64_decode( $q ), MCRYPT_MODE_CBC, md5( md5( $cryptKey ) ) ), "\0");
  return( $qDecoded );
}