سلام
برای اینکه بتونید از یکسری کاراکتر رشته ای تصادفی با طول دلخواه تولید کنید میتونید از این تابع استفاده کنید.

<?php
function generateRandomString($length = 10) {
  $characters = 'ABCDEFZX01';
  $randomString = '';
  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    $randomString .= $characters[rand(0, strlen($characters) - 1)];
  }
  return $randomString;
}
echo generateRandomString(20);