برای شفاف کردن محیط برنامه از کد زیر استفاده کنید .مقدار شفافیت هم قابل تنظیم هست

کد زیر را در قسمت جنرال کد نویسی کپی کنید

Const LWA_COLORKEY = &H1
Const LWA_ALPHA = &H2
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
Dim I As Integer

کد زیر هم دیگه مشخصه

Private Sub Form_Load()
    I = 200
    Dim Ret As Long
    SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, WS_EX_LAYERED
    SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, [color=#FF0000]240[/color], LWA_ALPHA
End Sub

240 هم مقدار شفافیت هست این مقدار نباید بیشتر از 255 باشد
هر چه اینمقدار کم تر اشد برنامه شما شفاف تر می شود

آخرین ویرایش: 03-07-2012 ساعت 20:12، توسط hamedre81