سلام این تابعیه برای امن تر کردن Session در php

<?php
function sec_session_start() {
	// Set a custom session name
  $session_name = 'sa_sess';
	
	// Preventing XSS attacks
  $httponly = true;
	
	// If you are using https set it to true.
	$secure=false;
	
  // Preventing session fixation
	ini_set('session.use_only_cookies', 1);
  if (ini_set('session.use_only_cookies', 1) === FALSE)
    exit('Could not initiate a safe session');
		
	// Uses a strong hash
	ini_set('session.hash_function', 'whirlpool');
	
  // Gets current cookies params.
  $cookieParams = session_get_cookie_params();
  session_set_cookie_params($cookieParams["lifetime"],
    $cookieParams["path"], 
    $cookieParams["domain"], 
		$secure,
    $httponly);
		
  // Sets the session name to the one set above.
  session_name($session_name);
	// Finally, start the PHP session 
  session_start();      
  //session_regenerate_id(true);  // regenerated the session, delete the old one. 
}
sec_session_start();