شفاف کردن برنامه

بازدید42.2kپست ها2آخرین فعالیت9 سال پیش
0
0

fبرای شفاف کردن محیط برنامه از کد زیر استفاده کنید .مقدار شفافیت هم قابل تنظیم هست

کد زیر را در قسمت جنرال کد نویسی کپی کنید

Const LWA_COLORKEY = &H1
Const LWA_ALPHA = &H2
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
Dim I As Integer

کد زیر هم دیگه مشخصه

Private Sub Form_Load()
    I = 200
    Dim Ret As Long
    SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, WS_EX_LAYERED
    SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0,240, LWA_ALPHA
End Sub

240 هم مقدار شفافیت هست این مقدار نباید بیشتر از 255 باشد
هر چه اینمقدار کم تر اشد برنامه شما شفاف تر می شود
موفق باشید:biggrinsmiley:

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 23:01، توسط hamedre81
0

سلام
کدت کار نمیکنه داداش
میشه توضیح یکم بدی؟

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.