این کد نام فایل را از URl دریافت کرده و نمایش میدهد

var url = "http://www.google.co.jp/index.html";
     
    // You can use this script when URL includes a filename last,
    // for example CVS Viewer's URL
    url.split("/").pop();