این کد صحت درستی ایمیل را بررسی میکند.

function validateEmail(email) {
  var reg = /^([A-Za-z0-9\'_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
  if(reg.test(email) == false) {
  return false;
  } else {
  return true;
  }
  }