مثالی از نحوه استفاده آرایه ها در سی پلاس پلاس

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int testScore[3];

  cout << "Enter test score #1: ";

  cin >> testScore[0];

  cout << "Enter test score #2: ";

  cin >> testScore[1];

  cout << "Enter test score #3: ";

  cin >> testScore[2];

  cout << "Test score #1: " << testScore[0] << endl;

  cout << "Test score #2: " << testScore[1] << endl;

  cout << "Test score #3: " << testScore[2] << endl;
  return 0;
}