مثالی از تعریف یک کلاس وکار با آن در ++C

#include <iostream>
using namespace std;

class BaseClass {
 int i, j;
public:
 void set(int a, int b) { 
   i = a; 
   j = b; 
 }
 void show() { 
   cout << i << " " << j << endl; 
 }
};

class DerivedClass : public BaseClass {
 int k;
public:
 DerivedClass(int x) { 
   k = x; 
 }
 void showk() { 
   cout << k << endl; 
 }
};

int main()
{
 DerivedClass ob(3);

 ob.set(1, 2); // access member of BaseClass
 ob.show();  // access member of BaseClass

 ob.showk();  // uses member of DerivedClass class

 return 0;
}