برای انتقال دادن کاربر به صفحه ای دیگر از این کد استفاده کنید:

<html>
  <head>
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!--
  window.location="http://www.go.here/whatever.html";
  // -->
  </script>
  </head>
  <body>
  <p>If this page does not re-direct you automatically, please <a href="http://www.go.here/whatever.html">click here</a>.</p>
  </body>
  </html>