برای برگشت به صفحه قبل از این کد استفاده کنید:
این کد مثل دکمه back مرورگر کار میکنه
<input type=button value="Click Here To Go Back" onClick="history.go(-1)">