این یه کد خیلی کاربردی برای غعال یا غیر فعال کردن همه چک باکس های موجود در فرم هست:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  function checkAll() {
  var theForm, z = 0;
  theForm = form_1;
  for(z=0; z<theForm.length;z++){
  if(theForm[z].type == 'checkbox'){
  theForm[z].checked = true;
  }
  }
  }
   
  function uncheckAll() {
  var theForm, z = 0;
  theForm = form_1;
  for(z=0; z<theForm.length;z++){
  if(theForm[z].type == 'checkbox'){
  theForm[z].checked = false;
  }
  }
  }
  </SCRIPT>