همونطور که میدونید در حالت عادی هر DIV در یک خط جداگانه قرار میگیره .
برای نمایش div ها در یک خط(لاین) از این روش استفاده کنید:

<style>
  .box1{
  width:20px;
  height:20px;
  font-size: 12px;
  color:black;
  background:#D7E5F0;
  border:.1em solid red;
  padding:30px;
  font-weight: bold;
   
  float: left;
  }
  </style>
   
  <body>
  <div id="div1" class="box1">Div 1.</div>
  <div id="div2" class="box1">Div 2.</div>
  <div id="div3" class="box1">Div 3.</div>
  <div id="div4" class="box1">Div 4.</div>
  </body>