برای جست و جو در رشته شما چند راه دارید که یکیش استفاده از regex هست.

<?php
/* The \b in the pattern indicates a word boundary, so only the distinct
 * word "web" is matched, and not a word partial like "webbing" or "cobweb" */
if (preg_match("/\bweb\b/i", "PHP is the web scripting language of choice.")) {
    echo "A match was found.";
} else {
    echo "A match was not found.";
}

if (preg_match("/\bweb\b/i", "PHP is the website scripting language of choice.")) {
    echo "A match was found.";
} else {
    echo "A match was not found.";
}
?>