توابع ناشناخته توابعی هستن که نام ندارن همونطور که میدونید توابع معمولا همگی دارای نام هستند.

<?php
$greet = function($name)
{
    printf("Hello %s\r\n", $name);
};

$greet('World');
$greet('PHP');
?>