کد بسیار ساده و پایه ای برای آپلود فایل

<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="POST">
  <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="512000" />
  Send this file: <input name="userfile" type="file" />
  <input type="submit" value="Send File" />
</form>
<?php

$uploaddir = '/var/www/uploads/';
$uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);

echo "<p>";

if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
 echo "File is valid, and was successfully uploaded.\n";
} else {
  echo "Upload failed";
}

echo "</p>";
echo '<pre>';
echo 'Here is some more debugging info:';
print_r($_FILES);
print "</pre>";

?>

/*---------------------------------------------------------------------------

کد آپلود فایل با php کمی پیشرفته تر

<?php
if(isset($_FILES['image'])){
  $errors= array();
  $file_name = $_FILES['image']['name'];
  $file_size =$_FILES['image']['size'];
  $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
  $file_type=$_FILES['image']['type'];  
	$file_ext=explode('.',$_FILES['image']['name']);
	$file_ext=end($file_ext);
  $extensions = array("jpeg","jpg","png"); 		
  if(in_array($file_ext,$extensions )=== false){
   $errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";
  }
  if($file_size > 2097152){
  $errors[]='File size must be excately 2 MB';
  }				
  if(empty($errors)==true){
    move_uploaded_file($file_tmp,$file_name);
    echo "Success";
  }else{
    print_r($errors);
  }
}
?>
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="image" />
  <input type="submit"/>
</form>

آموزش-> Single File Upload With PHP | Tech Stream

[color=#FF0000]نکته مهم:[/color] این کدها اونقدر امنیت ندارن که بخواید ازش برای آپلود کردن فایل تو سایتتون استفاده کنید.

آخرین ویرایش: 08-04-2014 ساعت 18:09، توسط Stack OverFlow