خطای Parse error: syntax error, unexpected '?>', expecting function (T_FUNCTION)

PHP

توسط mahbobe-prog در 6 سال پیش
0 27.5k 1 6 سال پیش
mahbobe-prog c0der
0

سلام
این کودمو اجرامیکنم این error رو میگیره لطفا راهنماییم کنین

session_start();

include( '../ValidFormClass/ValidFormClass.php' ) ;
include( '../database-adapter-2013-10-29/DbAdapter.php' ) ;
$validForm = new ValidateForm() ;
$dataBase = new DBclass() ;

class user{
	
	var $user_id ;
	var $user_pass ;
	var $first_name ;
	var $last_name ;
	var $user_passConf ;
	var $value ;
	function setPass() {
		if ( $validForm -> IsPass( $userName ) ){
			if( $validForm -> check_new_password ( $userName , $confirmPassword ) ){
					$this -> user_pass = $password ;
				}
	}
	function setUserName() {
		if ( $validForm -> IsEmail ( $userName ) ) {
			$this -> user_id = $userName ; 
		}
	}
	function setName() {
		if ( $validForm -> IsText ( $firstName ) && $validForm -> IsText ( $lastName ) ) {
			$this -> $first_name = $firstName ;
			$this -> $last_name = $lastName ;
		}
	}
	function register( $userName , $password , $confirmPassword , $firstName ,$lastName ){
		if( !(IsEmpty ($userName) && IsEmpty ($password) && IsEmpty ($confirmPassword))){
			$this -> setPass () ;
			$this -> setUserName () ;
			$this -> setName () ;
			$dataBase -> insert( $table , $value ) ;
			} 

		
		}

اینم error
Parse error: syntax error, unexpected '?>', expecting function (T_FUNCTION) in C:\xampp\htdocs\classUser\classUser.php on line 60

آخرین ویرایش: 11-05-2014 ساعت 18:48، توسط Stack OverFlow
0

سلام
سعی کدها رو تو یه IDE بنویسید تا ساختار مناسبی داشته باشه
برای تابع sepass براکت بسته نذاشته بودید.

<?php

session_start();

include( '../ValidFormClass/ValidFormClass.php' );
include( '../database-adapter-2013-10-29/DbAdapter.php' );
$validForm = new ValidateForm();
$dataBase = new DBclass();

class user {

  var $user_id;
  var $user_pass;
  var $first_name;
  var $last_name;
  var $user_passConf;
  var $value;

  function setPass() {
    if ($validForm->IsPass($userName)) {
      if ($validForm->check_new_password($userName, $confirmPassword)) {
        $this->user_pass = $password;
      }
    }
  }

  function setUserName() {
    if ($validForm->IsEmail($userName)) {
      $this->user_id = $userName;
    }
  }

  function setName() {
    if ($validForm->IsText($firstName) && $validForm->IsText($lastName)) {
      $this->$first_name = $firstName;
      $this->$last_name = $lastName;
    }
  }

  function register($userName, $password, $confirmPassword, $firstName, $lastName) {
    if (!(IsEmpty($userName) && IsEmpty($password) && IsEmpty($confirmPassword))) {
      $this->setPass();
      $this->setUserName();
      $this->setName();
      $dataBase->insert($table, $value);
    }
  }

}

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید