خطای Parse error: syntax error, unexpected '?>', expecting function (T_FUNCTION)

بازدید27.7kپست ها1آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام
این کودمو اجرامیکنم این error رو میگیره لطفا راهنماییم کنین

session_start();

include( '../ValidFormClass/ValidFormClass.php' ) ;
include( '../database-adapter-2013-10-29/DbAdapter.php' ) ;
$validForm = new ValidateForm() ;
$dataBase = new DBclass() ;

class user{
	
	var $user_id ;
	var $user_pass ;
	var $first_name ;
	var $last_name ;
	var $user_passConf ;
	var $value ;
	function setPass() {
		if ( $validForm -> IsPass( $userName ) ){
			if( $validForm -> check_new_password ( $userName , $confirmPassword ) ){
					$this -> user_pass = $password ;
				}
	}
	function setUserName() {
		if ( $validForm -> IsEmail ( $userName ) ) {
			$this -> user_id = $userName ; 
		}
	}
	function setName() {
		if ( $validForm -> IsText ( $firstName ) && $validForm -> IsText ( $lastName ) ) {
			$this -> $first_name = $firstName ;
			$this -> $last_name = $lastName ;
		}
	}
	function register( $userName , $password , $confirmPassword , $firstName ,$lastName ){
		if( !(IsEmpty ($userName) && IsEmpty ($password) && IsEmpty ($confirmPassword))){
			$this -> setPass () ;
			$this -> setUserName () ;
			$this -> setName () ;
			$dataBase -> insert( $table , $value ) ;
			} 

		
		}

اینم error
Parse error: syntax error, unexpected '?>', expecting function (T_FUNCTION) in C:\xampp\htdocs\classUser\classUser.php on line 60

آخرین ویرایش: 11-05-2014 ساعت 18:48، توسط Stack OverFlow
0

سلام
سعی کدها رو تو یه IDE بنویسید تا ساختار مناسبی داشته باشه
برای تابع sepass براکت بسته نذاشته بودید.

<?php

session_start();

include( '../ValidFormClass/ValidFormClass.php' );
include( '../database-adapter-2013-10-29/DbAdapter.php' );
$validForm = new ValidateForm();
$dataBase = new DBclass();

class user {

  var $user_id;
  var $user_pass;
  var $first_name;
  var $last_name;
  var $user_passConf;
  var $value;

  function setPass() {
    if ($validForm->IsPass($userName)) {
      if ($validForm->check_new_password($userName, $confirmPassword)) {
        $this->user_pass = $password;
      }
    }
  }

  function setUserName() {
    if ($validForm->IsEmail($userName)) {
      $this->user_id = $userName;
    }
  }

  function setName() {
    if ($validForm->IsText($firstName) && $validForm->IsText($lastName)) {
      $this->$first_name = $firstName;
      $this->$last_name = $lastName;
    }
  }

  function register($userName, $password, $confirmPassword, $firstName, $lastName) {
    if (!(IsEmpty($userName) && IsEmpty($password) && IsEmpty($confirmPassword))) {
      $this->setPass();
      $this->setUserName();
      $this->setName();
      $dataBase->insert($table, $value);
    }
  }

}

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.