سلام خدمت همگی،
تو این پست چند تابع کاربردی برای کار با آرایه ها رو معرفی کردم امیدوارم خوشتون بیاد :winksmiley02:

[color=#B22222]1- Sizeof[/color]
این تابع تعداد المنتهای آرایه را برمیگرداند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("red", "green", "blue");

echo "Array has " . sizeof($data) . " elements";

نتیجه:
Array has 3 elements


[/HR]

[color=#B22222]2- array_values[/color]
این تابع فقط داده های یک ارایه را برمیگرداند(بدون key ها).

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("hero" => "Holmes", "villain" => "Moriarty");
print_r(array_values($data));

نتیجه:

Array
(
[0] => Holmes
[1] => Moriarty
)

[/HR]

[color=#B22222]3- array_keys[/color]
این تابع فقط key های آرایه برا برمیگرداند(برعکس array_values).

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("hero" => "Holmes", "villain" => "Moriarty");
print_r(array_keys($data));

نتیجه:

Array
(
[0] => hero
[1] => villain
)

[/HR]

[color=#B22222]4- array_pop[/color]
این تابع یک المنت از انتهای آرایه حذف میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");
array_pop($data);
print_r($data);

نتیجه:

Array
(
[0] => Donald
[1] => Jim
)

[/HR]

[color=#B22222]5- array_push[/color]
این تابع یک المنت به انتهای آرایهاضافه میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");
array_push($data, "Harry");
print_r($data);

نتیجه:

Array
(
[0] => Donald
[1] => Jim
[2] => Tom
[3] => Harry
)

[/HR]

[color=#B22222]6- array_shift[/color]
این تابع یک المنت از ابتدای آرایه حذف میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");
array_shift($data);
print_r($data);

نتیجه:

Array
(
[0] => Jim
[1] => Tom
)

[/HR]

[color=#B22222]7- array_unshift[/color]
این تابع یک المنت به ابتدای آرایه اضافه میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");
array_unshift($data, "Sarah");
print_r($data);

نتیجه:

Array
(
[0] => hero
[1] => villain
)

[/HR]

[color=#B22222]8- each[/color]
این تابع برای پیمایش و حرکت در تابع استفاده میشود. هر بار که این تابع فراخوانی میشود ، key و value المنت فعلی برگشت داده شده و اشاره گر ارایه به المنت بعدی میرود.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("hero" => "Holmes", "villain" => "Moriarty");
while (list($key, $value) = each($data)) {
echo "$key: $value \n";
}

نتیجه:

hero: Holmes
villain: Moriarty

[/HR]

[color=#B22222]9-sort[/color]
از این تابع برای مرتب کردن آرایه بصورت صعودی استفاده میشود.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("g", "t", "a", "s");
sort($data);
print_r($data);

نتیجه:

Array
(
[0] => a
[1] => g
[2] => s
[3] => t
)

[/HR]

[color=#B22222]10- array_flip[/color]
این تابع برای عوض کردن جای key و value در آرایه های associative استفاده میشود.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("a" => "apple", "b" => "ball");
print_r(array_flip($data));

نتیجه:

Array
(
[apple] => a
[ball] => b
)

[/HR]

[color=#B22222]11- array_reverse[/color]
این تابع آرایه را برعکس میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array(10, 20, 25, 60);
print_r(array_reverse($data));

نتیجه:

Array
(
[0] => 60
[1] => 25
[2] => 20
[3] => 10
)

[/HR]

[color=#B22222]12- array_merge[/color]
این تابع دو یا چند آرایه را باهم ادغام میکند .

[color=#008000]مثال[/color]

$data1 = array("cat", "goat");
$data2 = array("dog", "cow");
print_r(array_merge($data1, $data2));

نتیجه:

Array
(
[0] => cat
[1] => goat
[2] => dog
[3] => cow
)

[/HR]

[color=#B22222]13- array_rand[/color]
این تابع یکی از المنتهای آرایه ر بصورت تصادفی انتخاب میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("white", "black", "red");
echo "Today's color is " . $data[array_rand($data)];

نتیجه:
Today's color is red


[/HR]

[color=#B22222]14- array_search[/color]
از این تابع برای جست و جو در آرایه استفاده میشود.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("blue" => "#0000cc", "black" => "#000000", "green" => "#00ff00");
echo "Found " . array_search("#0000cc", $data);

نتیجه:
Found blue


[/HR]

[color=#B22222]15- array_slice[/color]
از این تابع برای استخراج چند المنت در آرایه استفاده میشود.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array("vanilla", "strawberry", "mango", "peaches");
print_r(array_slice($data, 1, 2));

نتیجه:

Array
(
[0] => strawberry
[1] => mango
)

[/HR]

[color=#B22222]16- array_unique[/color]
این تابع المنت های تکراری در آرایه را حذف میکند.

[color=#008000]مثال[/color]

$data = array(1,1,4,6,7,4);
print_r(array_unique($data));

نتیجه:

Array
(
[0] => 1
[3] => 6
[4] => 7
[5] => 4
)

[/HR]

[color=#B22222]17- array_walk[/color]
از این تابع برای انجام کار خاصی بر روی هر کدام ار المنتهای آرایه استفاده میشود.

[color=#008000]مثال[/color]

function reduceBy10(&$val, $key) {
$val -= $val * 0.1;
}

$data = array(10,20,30,40);
array_walk($data, 'reduceBy10');
print_r($data);

نتیجه:

Array
(
[0] => 9
[1] => 18
[2] => 27
[3] => 36
)