توابع php

بازدید36kپست ها1آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام
در این تاپیک میخوام توابع مفید وکاربدی php رو معرفی کنم ,خوشحال میشم اگه دوستان همکاری کنن.
خواهشی که دارم اینکه در این تاپیک سوال یا پست اضافه ندین و اگه مشکلی با یکی از توابع داشتین میتونید با پیام خصوصی به من
اطلاع دهیدو اگه ببینم سوالات دوستان زیادن یه تاپیک مخصوص سوالات میزنم
با تشکر


توابع کار با داده

اين تابع براي تغيير انواع داده بکار ميرود.دو ارگومنت ان به ترتيب نام متغير ويکي از انواع داده است

settype();

اين تابع براي برسي نوع داده يک متغير استفاده ميشود ومقدار بازگشتي ان نوع داده متغير است

gettype();

اين تابع نوع داده متغير همراه با تعدادومقدار انرا برميگرداند

var_dump();

اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير بولين است يا نه

is_bool();

اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير عدد صحيح است يا نه

is_int();

اين تابع چک ميکند که ايا متغير تهي است يا نه

is_null();

اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير رشته است يا نه

is_string();

اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير عدد اعشاري است يا نه

is_float();

اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير يک شي است يا نه

is_object();
0

با استفاده از اين تابع مي توان به قالب بندي متون ونمايش انها برروي خروجي پرداخت
اين تابع دو ارگومان دريافت مي کند اولي قالبي بااستفاده از دستورالعملهاي خاص وارگومان دوم متن مورد نظر
printf();
---------انواع داده قالبندي ----------------
d خروجي را به عنوان عدد صحيح دسيمال نمايش ميدهد
b خروجي را به عنوان عدد صحيح دودويي نمايش ميدهد
c خروجي را به عنوان کد اسکي نمايش ميدهد
f خروجي را به عنوان عدد اعشاري نمايش ميدهد
o خروجي را به عنوان عددي در مبناي هشت يا اکتال منايش ميدهد
x خروجي را به عنوان عددي در مبناي شانزده يا هگزادسيمال نمايش مي دهد
s خروجي را به عنوان رشته نمايش ميدهد

مثال:

printf("%d",52.256);  // output 52
printf("%f",52.256);  // output 52.256000

//علامت درصد در اول شيوه قالب بندي مياد
//وکارکتر d وf نوع داده را مشخص مي کند

---مثال دوم
printf("%.2f",52.256); //output 52.26
//علامت درصد در اول شيوه قالب بندي مياد
//علامت نقطه نشانه اعشار
// عدد دو ,دقتي است که عدد اعشار بر حسب ان گرد ميشود
//fنوع داده

---مثال سوم

$r=0;
$g=228;
$b=255;
printf("#%02X%02X%02X",$r,$g,$b);  //outpu #00E4FF

//0و2 را براي اين قرار داديم که اگر يکي از متقيرها مقدار صفر رو داشت دوتا صفر جايگزين شوند
//همانطور که ميدانيد هگزاي عدد صفر خود صفر است
################################################## ###############

همانند تابع قبلي با اين تفاوت که بجاي چاپ بر روي نمايشگر ميتوان مقدار ان را در متغير ذخيره کرد

sprintf();
################################################## ###############

اين تابع تعداد کارکتر يک رشته را برميگرداند
strlen();
################################################## ###############
يافتن يک رشته کوچک در رشته بزرگتر
دو ارگومنت اين تابع به ترتيب رشته جستجو شونده ورشته مورد جستجو

strstr();
مثال:

$x='salam man saman hastam';
if(strstr($x,'saman')) echo 'yes'; //outpu yes

################################################## ###############

يافتن مقعيت يک رشه کوچک در درشته بزرگ
دو ارگومنت اين تابع به ترتيب رشته جستجو شونده ورشته مورد جستجو
strpos();
مثال:

$x='salam man saman hastam';
echo strpos($x,'saman'); //outpu 10

################################################## ###############

با اين تابع ميتوانيم بخشي از يک رشته را استخراج کنيم
اين تابع سه ارگومنت را دريافت مي کند که ارگومنت سوم اختياري است
ارگومنت اول يک رشته ,ارگومنت دوم يک عدد است که موقعيت شروع وارگومنت سوم تعداد کارکترهاي مورد نظر جهت استخراج است
substr();
مثال:

$x='salam man saman hastam';
echo substr($x,10,5); //outpu saman

################################################## ###############

تجزيه رشته به اجزاي کوچکتر با استفاده از اين تابع
دو ارگومنت اين تابع به ترتيب رشته مورد نظر و علامتي که فرايند تجزيه رشته را تعيين ميکند
strtok();
مثال:

$x='salam || man || saman || hastam';
$flag='||';
$word=strtok($x,$flag);

while(is_string($word)){
echo "$word<br>";
$word=strtok($flag);
}

################################################## ###############

کار اين تابع مانند تابع قبلي است با اين تفاوت که مقدار بازگشتي را در ارايه ذخيره ميکند
اين تابع رشته مورد نظر را با استفاده از علامت مشخص شده به اجزاي کوچکتر تقسيم کرده ودر يک ارايه ذخيره ميکند
explode();
مثال:

$x='2010-07-25';
$y= explode('-',$x);
print_r ($y); //outpu Array ( [0] => 2010 [1] => 07 [2] => 25 )

################################################## ###############

جايگزين کردن رشتها اين تابع تمامي نمونهاي يک رشته را با رشته جديد تعويض ميکند
اين تابع سه ارگومان را دريافت ميکند .اولي نمونه رشته مورد جستجو,دومي رشنه جايگزين,سومي رشته اصلي که عمليات تعويض بر روي بخشهاي ان صورت ميگيرد
str_replace();
مثال:

$x='salam man saman hastam';
echo str_replace("saman","ali",$x);//outpu salam man ali hastam

################################################## ###############
حذف تگهاي javascript و html
strip_tags();
################################################## ###############
حذف فضاي خالي ابتداي رشته
ltrim();
################################################## ###############

حذف فضاي خالي انتهاي رشته
rtrim();
################################################## ###############
حذف فضاي خالي ابتدا وانتهاي رشته
trim();
################################################## ###############

با اين تابه ميتوانيد تمام حروف يک رشته رابه حروف بزرگ تبديل کنيد
strtoupper();
################################################## ###############

با اين تابه ميتوانيد تمام حروف يک رشته رابه حروف کوچک تبديل کنيد
strtolower();
################################################## ###############

بوسيله اين تابع ميتوان حرف اول تمامي کلمات يک رشته را به حروف بزرگ تبديل کرد
ucwords();
################################################## ###############

با استفاده از تابع زير مي توان کليه علايم خط جديد پي اچ پي را به خط جديد در اچتمل تبديل کرد
nl2br();
################################################## ###############

قالب بندي متون با استفاده از تابع زير
اين تابع يک ارگومان از نوع رشته,و دو ارگومان اختياري دريافت ميکند
اولين رگومان اختياري عدد صحيحي است که تعداد کارکتر قالبندي شده را مشخص ميکند.دومين ارگمان اختياري, رشته اي است که بعد از تعداد کارکتر تعين شده قرار ميگيرد
در صورتي که فقط ارگومان اولي را به تابع بدهيم ,تابع متون دريافي را در قالب خطوطي که شامل 75 کارکتر است را قالب بندي خواهد کرد
wordwrap();
مثال:

$string = '123456789';
echo wordwrap($string, 3, '-',true); //outpu 123-456-789

################################################## ###############

تطبيق الگوها با استفاده از تابع زير
اين تابه سه ارگومان دريافت ميکند که ارگومنت سومي اختياري است.اروگومنت اول يک عبارت منظم است ارگومنت دومرشته اي است که فرايند جستجو در انانجام ميشود
ارگومنت سوم يک ارايه است که موارد قابل تطبيق درون رشته مورد جستجورا ذخيره ميکند
preg_match();
مثال:

$str= 'salam ali man saman hastam';
preg_match ("#(saman|ali|hoseyn)#", $str,$array); // $array == ali

//اين تابع در صورتي که موردي قابل تطبيق را درون رشته مورد جستجو پيدا کرد مقدار trueرا برميگرداند
################################################## ###############

اين تابع مانند تابع قبلي عمل ميکند با اين تفاوت که کليه موترد قابل تطبيق را بازيابي ميکند
ارگومنت سوم ان ازنوع ارايه چند بعدي است
preg_match_all();
مثال:

$str= 'salam ali man saman hastam';
preg_match_all ("#(saman|ali|hoseyn)#", $str,$array); // $array == ali,saman

################################################## ###############

جايگزين کردن الگوها با استفاده از تابع زير اين تابع سه ارگومان دريافت ميکند
اولين ارگومان يک عبارت منظم جهت تطبيق الگوهااست.دومين ارگومان رشته جايگزين.وسومين ارگومان رشته اصلي را مشخص ميکند
البته ارگومان چهارمي بصورت اختياري نيز ميپزيرد.اين ارگومان عدد صحيحي است که حد اکثر تعداد جايگزيني را مشخص ميکند
preg_replace();
مثال:

$value= 'salam ali man saman hastam';
$value = preg_replace ("#(ali|saman)#", "...", $value);
echo $value;//outpu salam ... man ... hastam

انجمنهای مجید آنلاین

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.