سلام، اگر php کار باشید بدون شک با Fatal error اشنا هستید ، وقتی این خطا بوجود بیاد برنامه متوقف میشه اما میشه هندلش کرد که بعدش کاری انجام بشه مثل فرستادن ایمیل. در این پست مثالی از نحوه هندل کردن Fatal Error آوردم:

register_shutdown_function('shutdownFunction');

function shutDownFunction() { 
  $error = error_get_last();
  if ($error['type'] == 1) {
    //do your stuff   
  } 
}