کار با store procedure

ASP.Net

توسط mshayan در 5 سال پیش
0 50.6k 3 5 سال پیش
mshayan alideveloper
0

سلام واسه اینکه از store procedure ها تو ویژال استفاده کنیم باید قبلش از کدهای اتصال پایگاه داده (data connection,...) استفاده کرد؟؟

0

سلام. بله حتما نیاز هست که اینکارو انجام بدی

مثال [CSHARP] using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data.SqlClient; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { DataSet ds = new DataSet(); SqlConnection con; //Here we declare the parameter which we have to use in our application SqlCommand cmd = new SqlCommand(); SqlParameter sp1 = new SqlParameter(); SqlParameter sp2 = new SqlParameter(); SqlParameter sp3 = new SqlParameter(); SqlParameter sp4 = new SqlParameter();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { }

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{ con = new SqlConnection("server=(local); database= gaurav;uid=sa;pwd="); cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox1.Text; cmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox2.Text; cmd.Parameters.Add("@ConfirmPassword", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox3.Text; cmd.Parameters.Add("@EmailID", SqlDbType.VarChar).Value = TextBox4.Text; cmd = new SqlCommand("submitrecord", con); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; con.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); con.Close(); } } [/CSHARP]

اینجا submitrecord اسم Stored proc ـه

0

مثال دیگه: [CSHARP] create procedure sp_Test ( @Id int, @Name varchar(50) ) Insert into table1(Id, FullName) values(@Id,@Name)

==================

try { sqlConnection = new SqlConnection(dbConnectionString); SqlCommand command = new SqlCommand("sp_Test", sqlConnection); command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; command.Parameters.Add("@Id", SqlDbType.VarChar).Value = txtId.Text; command.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.DateTime).Value = txtName.Text; sqlConnection.Open(); return command.ExecuteNonQuery(); sqlConnection.Close(); } catch (SqlException ex) { Console.WriteLine("SQL Error" + ex.Message.ToString()); return 0; } [/CSHARP]

0

بنده یه پروسیجر برای ورود دانشجویان ساختم بنامsp_slogin این کدهایی که تو اسکیول زدم CREATE PROCEDURE sp_slogin

@smelli nvarchar(10), @spass nvarchar(50) AS if (select count(smelli) from students where smelli=@smelli and [spass] = @spass )<>0 return 1; else begin return 0; END
از طرفی توی ویژال هم زدم: protected void btnEnter_Click(string smelli, string spass) { if (txtPass.Text.Trim() != "" && txtMelli.Text.Trim() != "" && ddlList.SelectedValue == "2") { SqlConnection cn = new SqlConnection(); SqlCommand cm = new SqlCommand();

    cm.CommandText = "sp_slogin";
    cm.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
    cm.Parameters.AddWithValue("@smelli", smelli).Value = txtMelli.Text;
    cm.Parameters.AddWithValue("@spass", spass).Value = txtPass.Text;


    cn.Open();
    cm.ExecuteNonQuery();
    cn.Close();

  }
} 

کجاش اشکال داره که اجرا نمیشه؟؟؟ دوستان راهنمایی بفرمایید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید