سلام دوستان
در این مثال ما یک رکورد به جدولمون اضافه میکنیم و بعد دوباره رکوردها رو fetch میکنیم و نمایش میدیم. یه مثالیه برای کسایی که میخوان با نحوه درج و کشیدن اطلاعات از دیتابیس  آشنا بشن.
نام دیتابیسمون test  و نام جدولمون هم tbltest هست.

<?php
/* softafzar.net*/

/* Data in table:
ID 	NAME
1 	hasan
2 	reza
3 	armin
4 	mohsen
*/

/* Establish a mysql connection */
$mysqli = new mysqli('localhost', 'root', '', 'test');

/* check connection */
if ($mysqli->connect_errno) {
    printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error);
    exit();
}

/* Insert data to database */
$result = $mysqli->query('INSERT INTO tbltest(ID,NAME) VALUES(5,"sasan")');/* Retrieve data from database */
$result = $mysqli->query('SELECT * FROM tbltest');

while ( $row = $result->fetch_row() ){
	printf ("%s %s\n<br>", $row[0], $row[1]);
}

/* output:

1 hasan
2 reza
3 armin
4 mohsen
5 sasan 
*/

?>
آخرین ویرایش: 03-08-2014 ساعت 19:39، توسط Daniel