با سلام خدمت تمام اساتید محترم دیشب از شما عزیزان سئوالی در مورد بارکد پرسیدم که با همیاری شما عزیزان موقق به راه حل شدم و بسیار سپاسگزارم . حال مشکلی دیگر دارم که نمیتوانم عکس حاصل از بارکد را در انتهای فایل کریستال ریپورت که در حقیقت همان فاکتور میباشد را نمایش دهم . حال مجددا دست یاری به سوی شما دراز میکنم که کمکم کنید . خداوند از همه شما راضی باشد . ضمنا قطعه کد برنامه که به تولید چاپ فاکتور منجر میشود به قرار زیر است و حال میخواهم در همین قطعه کد دستوراتی اضافه کنم که به فایل bmp که تصویر بارکد را دارد و از طرفی در یک درایو دیگر و به آدرس F:\Packing قرار دارد کارسازی لازم انجام شود و در انتهای فاکتور چاپ شود . از همه شما اساتید متقابلا تشکر میکنم . Private Sub Command1_Click() Dim crAPP As New CRAXDRT.Application Dim crRept As New CRAXDRT.Report Set crRept = crAPP.OpenReport(App.Path & "\report5.Rpt") 'Report File 'Set crRept = crAPP.OpenReport("e:\packing1\report5.rpt") CrystalActiveXReportViewer1.ReportSource = crRept crRept.FormulaFields.GetItemByName("tar1").Text = "'" & Text1 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("fc1").Text = " '" & Text2 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("gir1").Text = " '" & Text3 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("mag1").Text = " '" & Text4 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("kar1").Text = " '" & Text5 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("sp1").Text = " '" & Text12 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("jt1").Text = " '" & Text10 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("jt2").Text = " '" & Text11 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("jt3").Text = " '" & Text9 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("bast").Text = "'" & Text13 & "'" crRept.FormulaFields.GetItemByName("sb1").Text = "'" & Text14 & "'" crRept.RecordSelectionFormula = "{frosh.shf}='" & Text2 & "'" CrystalActiveXReportViewer1.ViewReport Set crAPP = Nothing Set crRept = Nothing End Sub

Private Sub Form_Activate() Command1_Click End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Unload Me End Sub