سلام. برای پیدا کردن IP کاربر متونید از این تابع استفاده کنید

   function getRealIpAddr()
    {
    if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) //check ip from share internet
    {
    $ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
    }
    elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
    //to check ip is pass from proxy
    {
    $ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
    }
    else
    {
    $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
    return $ip;
    }