سلام
این برنامه ای یه که معمولا همیشه مدرسین میگن که بنویسید: برنامه پرینت مثلث با کاراکتر *

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{

 for(k=0;k<=5;k++)
  {
    for(i=0;i<k;i++)
    {cout<<"*"<<"\t";
    }
    cout<<"*"<<endl;
  }
getch();
}