نشناختن متغیر در View در CodeIgniter

بازدید56.7kپست ها1آخرین فعالیت6 سال پیش
0
0

سلام دوستان، 
من تازه شروع به یادگیری codeigniter کردم اولین مشکل اینه که هر کاری میکنم متغیری که تو controller گذاشتمو نمیتونم تو view استفاده کنم خطا undefined میده! ولی همه چیز درسته
کد من: controller:

class Welcome extends CI_Controller {

	/**
	 * Index Page for this controller.
	 *
	 * Maps to the following URL
	 * 		http://example.com/index.php/welcome
	 *	- or -
	 * 		http://example.com/index.php/welcome/index
	 *	- or -
	 * Since this controller is set as the default controller in
	 * config/routes.php, it's displayed at http://example.com/
	 *
	 * So any other public methods not prefixed with an underscore will
	 * map to /index.php/welcome/<method_name>
	 * @see http://codeigniter.com/user_guide/general/urls.html
	 */
	public function index()
	{
		$data['todo_list'] = array('Clean House', 'Call Mom', 'Run Errands');
	    $data['title'] = "My Real Title";
	    $data['heading'] = "My Real Heading";

		$this->load->view('welcome_message', $data);
	}
}

تو view اینو میزنم:

<?php echo $data['title'] ?>

الان مشکل کجاست؟

0

سلام
شما کدو فکر کنم از تو  User guide برداشتی همونجا گفته که تو view از key آرایه به عنوان متغیر استفاده میشه یعنی اینطوری:
<?php echo $title ?>

[size=large]لینک[/size]

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.