اتصال و کار با اExce با استفاده از ای دی های متفاوت

حل شده 

Visual Basic 6

توسط aydass در 1 سال پیش
2 320 3 1 سال پیش
aydassreza-irdevaydassreza-irdev
1

سلام....دوستان من یه برنامه نوشتم که از طریق ویژوال به اکسل وصل شه یعنی برنامه ک اجراشدی یوزروپس بگیره و ب شیت مخصوص اون ای دی وصل شه در ضمن بقیه شیت ها هایدبشه....برنامه نوشته شده ولی فقط ب شیت اول وصل میشه...اگه میشه راهنماییم کنین...درضمن برنامه هایدشدن بقیه شیت هارم ننوشتم😞

آخرین ویرایش: 03-12-2017 ساعت 09:59، توسط Reza

پاسخ ها

1

سلام. خوش اومدین. یه نمونه کد خدمتتون میذارم برای اتصال به یه Sheet خاص:

'do declare these variables you need to add a reference
'to the microsoft excel 'xx' object library.
'you need two text boxes and two command buttons
'on the form, an excel file in c:\book1.xls
Dim xl As New Excel.Application
Dim xlsheet As Excel.Worksheet
Dim xlwbook As Excel.Workbook
Private Sub Command1_Click()
'the benifit of placing numbers in (row, col) is that you
'can loop through different directions if required. I could
'have used column names like "A1" 'etc. Text1.Text = xlsheet.Cells(2, 1) ' row 2 col 1 Text2.Text = xlsheet.Cells(2, 2) ' row 2 col 2
'don't forget to do this or you'll not be able to open
'book1.xls again, untill you restart you pc. xl.ActiveWorkbook.Close False, "c:\book1.xls" xl.Quit
End Sub
Private Sub Command2_Click() xlsheet.Cells(2, 1) = Text1.Text xlsheet.Cells(2, 2) = Text2.Text xlwbook.Save
'don't forget to do this or you'll not be able to open
'book1.xls again, untill you restart you pc. xl.ActiveWorkbook.Close False, "c:\book1.xls" xl.Quit
End Sub
Private Sub Form_Load() Set xlwbook = xl.Workbooks.Open("c:\book1.xls") Set xlsheet = xlwbook.Sheets.Item(1)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Set xlwbook = Nothing Set xl = Nothing
End Sub

برای فعال کردن یک Sheet:

Sheets("Name of sheet").Select
  Sheets(index).Select

اینم یه مثال کامل برای کار با اکسل:

Private Sub Command1_Click()

  Dim excelApp As Excel.Application
  Dim excelWB As Excel.Workbook
  Dim excelWS As Excel.Worksheet
  Dim rowCount As Integer
  Dim colCount As Integer
  Dim r As Integer
  Dim c As Integer
  Dim foundRow As Integer
  Dim foundCol As Integer
  Dim foundRange As Range
  Dim myRange As Range
  Dim sheet As Worksheet
  
  Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
  
  excelApp.Visible = True
  
  Set excelWB = excelApp.Workbooks.Open("C:\testing\testWB.xls")
  Set excelWS = excelWB.Worksheets(1)
  
  rowCount = excelWS.UsedRange.Rows.Count
  colCount = excelWS.UsedRange.Columns.Count
  
  ' One way to search for things
  For r = 1 To rowCount
    For c = 1 To colCount
      If excelWS.Cells(r, c).Value = "Using ranges with cell strings" Then
        ' Store the row number, and column number in a variable
        foundRow = r
        foundCol = c
        excelWS.Cells(r, c).Value = "I found you!"
      End If
    Next c
  Next r
  
  ' Another way
  Set myRange = excelWS.Range("A2", "A10")
  Set foundRange = myRange.Find("Using a loop to fill in cells", , xlFormulas, xlWhole, xlByColumns)
  If Not (foundRange Is Nothing) Then
    'We found it
  End If
  
  'Delete the unused worksheets
  For Each sheet In excelWB.Sheets
    If Not sheet.Name = "Sheet1" Then
      sheet.Delete
    End If
  Next sheet
  
  ' Add a worksheet, then rename it
  Set sheet = excelWB.Worksheets.Add
  sheet.Name = "NewlyCreated"
  
  sheet.Cells(1, 1).Value = "I'm new!"
  
End Sub

Private Sub Form_Load()

  Dim excelApp As Excel.Application
  Dim excelWB As Excel.Workbook
  Dim excelWS As Excel.Worksheet
  Dim rowCounter As Integer
  
  Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
  
  excelApp.Visible = True
  excelApp.DisplayAlerts = False
  
  Set excelWB = excelApp.Workbooks.Add
  Set excelWS = excelWB.Worksheets(1)
  
  'Examples of the Cells() member
  excelWS.Cells(1, 1).Value = "Testing testing..."
  
  For rowCounter = 2 To 10
    excelWS.Cells(rowCounter, 1).Value = "Using a loop to fill in cells"
  Next rowCounter
  
  'Examples of the Range() member
  excelWS.Range("A15", "F25").Value = "Using ranges with cell strings"
  
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 2), excelWS.Cells(10, 4)).Value = "Using ranges with Cells() objects"
  
  'Examples of font formatting
  excelWS.Range("A15", "F25").Select
  With Selection.Font
    .Size = 8
    .Italic = True
    .Bold = True
    .Underline = True
    .Underline = True
    .Name = "Arial Black"
  End With
  
  'Examples of number formating
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 2), excelWS.Cells(10, 4)).Value = 500
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 2), excelWS.Cells(10, 2)).Select
  With Selection
    .NumberFormat = "$#,##0.00"
  End With
  
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 3), excelWS.Cells(10, 3)).Select
  With Selection
    .NumberFormat = "#,##0.000"
  End With
  
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 4), excelWS.Cells(10, 4)).Select
  With Selection
    .Style = "Percent"
  End With
  
  'Save and close
  excelWB.SaveAs "C:\testing\testWB", FileFormat:=xlExcel8
  excelWB.Close
  
  Excel.Application.Quit
  Set excelApp = Nothing
  
End Sub


Private Sub Form_Terminate()
  
  Dim f As Form
  
  For Each f In Forms
    If f.hWnd <> Me.hWnd Then
      Unload f
      Set f = Nothing
    End If
  Next f
  
  Unload Me
  
End Sub
0

ازتون ممنونم...رفتم انجمن اکسل ایران هیچکسی جواب نداد...ازتون ممنونم...واقعاااا دستتون دردنکنه

0

خواهش میکنم. سوالی داشتید در خدمت هستیم.

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید