کارنکردن PHPMailer

سوال 

PHP

توسط aguy در 2 سال پیش
2 16.6k 5 2 سال پیش
aguy digisys
1

سلام PHPMailer کار نمیکنه
ارورش اینه که نمیتونه به SMTP وصل بشه

function send_email($towho,$subject,$content) {
	require_once("class/PHPMailer.php");
	require_once("class/SMTP.php");
	require_once("class/Exception.php");
	$mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();
	$mail->IsSMTP();
	$mail->CharSet = 'UTF-8';
	$mail->Host       = "smtp.gmail.com";
	$mail->SMTPDebug  = 1;
	$mail->SMTPAuth   = true;
	$mail->SMTPSecure = "ssl";
	$mail->Port =	465;
	$mail->Username   = "usr";
	$mail->Password   = "pwd";
	$mail->SetFrom("usr");
	$mail->AddReplyTo("me");
	$mail->AddAddress($towho);
	$mail->Subject    = $subject;
	$mail->IsHTML(true);
	$message = $content;
	$body = "<h3>".$message."</h3>";
	$mail->MsgHTML($body);
	$mail->AltBody= $message;
	if($mail->send())
		return 1;
	else
		return 0;
}

آیا تابع مشکلی داره؟

پاسخ ها

0

سلام ارور دقیقش چیه؟

0
2018-05-01 18:44:08 SMTP ERROR: Failed to connect to server: Connection refused (111)
SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting
0

هم تو لوکال تست کردم هم تو هاست
با هردو پورتش همین مشکل هست

0

یه کاری کن. با سرورای یاهو چک کن ببین این مشکلو داری؟

این سوال حل نشده است!

این سوال هنوز حل نشده یا به پاسخ بهتری نیاز دارد. برای پاسخ به این سوال کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.