دوستان کسی راهی بلده برای کرک phpstorm صدرصد کامل جواب بده؟ همش غیر فعال میشه این نسخه که من دارم.