شرکت تارنما گستر یک دوره آموزش Digital marketing به صورت حضوری که آموزش بسیار جامع و کاملی است را ارایه می دهد:
کسانی که در این رشته متخصص می شوند حداقل حقوق 10میلیون تومان دریافت خواهند کرد و در ضمن می توانند Job offer برای خارج از کشور دریافت کنند.
آدرس سایت این شرکت: https://tarnamagostar.ir/News/10158/